Ispravak računa – nakon provedenog postupka poreznog nadzora

Datum: 15.06.2015, Ponedjeljak
Klasa: 410-19/15-01/58
Davatelj: Porezna uprava

Podnositelj upita iz dostavnog popisa obratio nam se sa upitom u vezi ispravka računa. U upitu se navodi da je riječ o računu koji je podnositelju upita izdalo dioničko društvo (dalje: Društvo) koje na računu nije obračunalo porez na dodanu vrijednost. Podnositelj upita također navodi da uz upit prilaže mišljenje Područnog ureda Rijeka izdano Društvu te ostalu dokumentaciju. Iz priložene dokumentacije razvidno je da je račun izdan 26. listopada 2007. Iz priložene dokumentacije razvidno je također da je kod Društva proveden postupak nadzora te da je u postupku nadzora utvrđeno da je Društvo bilo obvezno obračunati i uplatiti porez na dodanu vrijednost na naknadu iskazanu na spornom računu. Podnositelj upita navodi da se Društvo obratilo za mišljenje Poreznoj upravi, Područnom uredu Rijeka u vezi mogućnosti ispravka računa te da se Porezna uprava, Područni ured Rijeka, očitovao mišljenjem KLASA: 410-01/12-01/2545, URBROJ: 513-07-08-12-4, od 17. prosinca 2012. Prema navedenom mišljenju Zakonom nije bila propisana mogućnost naknadnog ispostavljanja računa nakon što porezno tijelo zakonito utvrdilo prava i obveze iz porezno-pravnog odnosa. Obzirom da podnositelj upita smatra da navedeno mišljenje Porezne uprave, Područnog ureda Rijeka, treba tumačiti na način da nakon obavljenog inspekcijskog nadzora te nakon što je porezno tijelo utvrdilo obveze nije moguće ispostaviti račun, međutim da je isti moguće ispraviti, podnositelj upita postavlja pitanje može li Društvo ispraviti izdani račun na kojem nije iskazalo pripadajući porez na dodanu vrijednost te na koji način iznos poreza na dodanu vrijednost koji je obračunalo društvo temeljem obavljenog postupka inspekcijskog nadzora podnositelj upita može koristiti kao pretporez.
Odredbama čl. 15. st. 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 47/95. -76/07., dalje u tekstu: Zakon) koji je bio na snazi u vrijeme izdavanja računa bilo je propisano da porezni obveznik mora ispostaviti račun za isporučena dobra ili obavljene usluge te na računu posebno iskazati porez na dodanu vrijednost. Ako se isporučuju dobra ili obavljaju usluge koje su oslobođene od plaćanja poreza na dodanu vrijednost na računu treba navesti da porez na dodanu vrijednost nije zaračunan.
Prema odredbama čl. 17. Zakona porezni obveznik obračunava porez na dodanu vrijednost prema izdanim računima za isporučena dobra i obavljene usluge u obračunskomu razdoblju. Od poreza na dodanu vrijednost obračunanog prema odredbama čl. 17. st. 1. i 2. Zakona, odbija se pretporez u smislu čl. 20. st. 1., 2. i 4. Zakona.
Sukladno odredbama čl. 20. Zakona pretporez je iznos poreza na dodanu vrijednost iskazan na računima za isporuke dobara i usluge koje su drugi poduzetnici obavili poreznom obvezniku. Pretporez se može odbiti samo na temelju računa koji sadrže sve podatke iz čl. 15. st. 3. ovoga Zakona, na temelju uvozne carinske dokumentacije u kojoj je iskazan porez na dodanu vrijednost obračunan pri uvozu, kao i dokaza o uplati poreza u slučaju iz čl. 19. st. 2. Zakona.
Prema odredbama čl. 8. st. 3. Zakona ako se porezna osnovica promijeni naknadno zbog različitih vrsta popusta ili nemogućnosti naplate, tada poduzetnik koji je isporučio dobro ili obavio uslugu može ispraviti (smanjiti) iznos poreza, tek nakon što poduzetnik kome su isporučena dobra ili obavljene usluge ispravi (smanji) odbitak pretporeza i o tome pisano izvijesti isporučitelja. Ako je porez na dodanu vrijednost obračunan i plaćen pri uvozu odbijen kao pretporez, a naknadno je snižen ili nadoknađen, tada uvoznik mora za pripadni iznos ispraviti odbitak pretporeza. Ispravak porezne osnovice obavlja se i u slučaju kada se porezna osnovica promijeni na više. Ispravci se moraju obaviti u obračunskom razdoblju u kojemu je promijenjena porezna osnovica.
    U skladu s navedenim porezni obveznik mogao je odbiti pretporez samo na temelju računa koji je sadržavao sve Zakonom propisane podatke. Obzirom da je temeljem priložene dokumentacije razvidno da Društvo na računu koje je izdalo podnositelju upita nije obračunalo porez na dodanu vrijednost odnosno da je porezna obveza utvrđena tek u postupku poreznog nadzora te je naknadno obračunana zbog učinjenog prekršaja, podnositelj upita u skladu s odredbama tada važećeg Zakona nema pravo odbiti pretporez utvrđen i obračunan u postupku nadzora. Također, u predmetnom slučaju nije moguće izvršiti ispravak porezne osnovice obzirom da porezna obveza utvrđena u postupku poreznog nadzora ne predstavlja preduvjet za ispravak porezne osnovice propisan odredbama čl. 8. st. 3. Zakona.
 

Povratak na mišljenja