Izdavanje isplatne liste u slučaju isplata više primitaka u različite dane

Datum: 18.07.2023, Utorak
Autor: A.B.

Objavljen je novi Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće, otpremnine i naknade za neiskorišteni godišnji odmor (Nar. nov., br. 68/23) na temelju kojeg su poslodavci svoje obračunske isprave obvezni uskladiti s novim odredbama najkasnije do 1. listopada 2023.godine. Poslodavac je obvezan, najkasnije 15 dana od dana isplate plaće, naknade plaće, otpremnine, ili naknade za neiskorišteni godišnji odmor, radniku dostaviti obračun iz kojeg je vidljivo kako su te svote utvrđene (čl. 93. st. 1. Zakona o radu).

Obveza dostave obračuna naknade za neiskorištenog godišnjeg odmora je novina u Zakonu o radu. Pod naknadom za neiskorišteni godišnji odmor podrazumijeva se naknada za neiskorišteni godišnji odmor koju poslodavac isplaćuje u slučaju prestanka ugovora o radu ako radnik nije iskoristio godišnji odmor. Navedena naknada određuje se razmjerno broju dana neiskorištenoga godišnjeg odmora. Dakle, poslodavac koji na dan dospjelosti ne isplati plaću, naknadu plaće, otpremninu ili naknadu za neiskorišteni godišnji odmor ili ih ne isplati u cijelosti, obvezan je do kraja mjeseca u kojem je dospjela njihova isplata, radniku dostaviti:

  1. obračun u kojem će biti iskazan ukupna svota plaće, naknade plaće, otpremnine ili naknade plaće za neiskorišteni godišnji odmor u propisanom sadržaju
  2. obračun svote plaće, naknade plaće, otpremnine ili naknade plaće za neiskorišteni godišnji koji je bio obvezan isplatiti u propisanom sadržaju.

Jednako tako, poslodavac je obvezan u obračunu plaće ili naknade plaće, iskazati i svotu dospjelih i isplaćenih primitaka koje radnik, u skladu s čl. 90.a Zakona, ostvaruje temeljem radnog odnosa (ostali primici koji se ne smatraju plaćom). To znači da je poslodavac prema odredbama Zakona o radu, na isplatnoj listi obvezan iskazati i primitke koje isplaćuje redovito uz plaću radnika kao što je prijevoz s posla na posao, nagradu za radne rezultate, paušalnu prehranu i sl.

Postavlja se pitanje mora li radnik kumulirati sve primitke na istoj isplatnoj listi ili za svaku isplatu pojedinačnog primitka može dostaviti novu obračunsku listu. O tome se očitovalo Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (Kl. br.: 110-01/23-01/163, Ur. br.: 524-03-01-01/2-23-2 od 12. srpnja 2023.) čiji dio navodimo u nastavku:

….Poslodavac na istoj isplatnoj listi iskazuje obračun plaće, kao i obračun onih primitaka na temelju radnog odnosa koji se u smislu Zakona o radu ne smatraju plaćom, a koji su radniku isplaćeni istog datuma kao i plaća. Ako se radi o različitim primicima s različitim datumom isplate, za takve će primitke poslodavac biti u obvezi izdati novi obračun s određenim novim datumom za isplatu, ovisno o tome kada će pojedini primitak radniku biti isplaćen.

Uzimajući u obzir da obrazac obračuna isplaćene plaće odnosno naknade plaće kao i obrazac obračuna isplaćene otpremnine odnosno naknade na neiskorišteni godišnji odmor nisu obrasci obvezujućeg karaktera, iste se može prilagoditi, odnosno proširiti sadržajem podataka koje oni vode, a u obrascu nisu navedeni. Navedeno podrazumijeva i mogućnost da poslodavac na obrascu isplaćene plaće unese i podatak o isplaćenoj naknadi za neiskorišteni godišnji odmor, a koja je radniku isplaćena istog datuma kao i plaća, s podacima o takvoj naknadi koje propisuje Pravilnik.

Budući da je člankom 11. Pravilnika propisan rok u kojem su poslodavci svoje obračunske isprave dužni uskladiti s odredbama Pravilnika najkasnije do 1. listopada 2023.godine, obveza iskazivanja podataka u sadržaju propisanim Pravilnikom, za poslodavce postoji od navedenog datuma.

Mišljenje će biti objavljeno u časopisu Pravo i porezi 9/23.

Povratak na vijesti