Izdavanje računa, fiskalizacija i blagajničko poslovanje

Autor: I.P.
Trajanje: 3 h 20 min
Datum: 19.04.2021

Cijena: 500,00 kn


Snimka webinara - Izdavanje računa, fiskalizacija u prometu gotovinom i blagajničko poslovanje

U poslovnoj praksi često se javljaju pitanja vezana uz ispravnost izdanih računa, tko je obveznik fiskalizacije te kada se provodi fiskalizacija izdavanja računa. Fiskalizacija prodaje putem samoposlužnih uređaja uvedena je početkom ove godine, ali neka pitanja vezana uz samu provedbu i dalje su aktualna. Na ovoj snimci webinara, uz odgovore na pitanja vezana uz račune i fiskalizaciju, dani su i odgovori na pitanja vezana uz vođenje blagajničkog poslovanja kod obveznika poreza na dobitak.

Program

Program webinara

Izdavanje računa i nastanak porezne obveze
Predavačica: dr. sc. Ljerka MARKOTA, prof. v. š. i ovl. rač.

 • Obveza izdavanja računa za prodana dobra i obavljene usluge u tuzemstvu
 • Načini izdavanja računa i njihov sadržaj s motrišta Zakona o PDV-u i Općega poreznog zakona
 • Posebnosti i obveza izdavanja računa za primljeni predujam
 • Nastanak porezne obveze prema izdanim računima za isporučena dobra i usluge
 • Nastanak porezne obveze kod društva koja utvrđuju obvezu PDV-a prema naplaćenim naknadama
 • Porezno motrište promjene porezne osnovice zbog naknadnih popusta, povrata robe i sl.

Aktualnosti u fiskalizaciji
Predavačica: Jasna VUK, dipl. oec., v. pred. i ovl. rač.

 • Obveznici fiskalizacije i obveznici fiskalizacije izdavanja računa
 • Interni akt o sljednosti brojeva računa i prijava poslovnih prostora putem ePorezne
 • Obvezni elementi računa s motrišta fiskalizacije – QR kod na računima
 • Fiskalizacija prodaje putem samoposlužnih uređaja

Blagajničko poslovanje, blagajnički maksimum te plaćanja i naplata u gotovu novcu
Predavačica: Jasna Vuk, dipl. oec., v. pred. i ovl. rač.

 • Ustroj i vođenje blagajničkog poslovanja kod obveznika poreza na dobitak (obvezna dokumentacija i mjesto vođenja blagajničkog poslovanja)
 • Određivanje visine blagajničkog maksimuma u skladu s odredbama Pravilnika o fiskalizaciji u prometu gotovinom
 • Dopuštena plaćanja i naplate u gotovu novcu prema odredbama Zakona o fiskalizaciju u prometu gotovinom, Zakona o porezu na dohodak i Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma

Ovaj video materijal je snimka webinara održanog 19. travnja 2021. godine.

Cijena video snimke je 500,00 kn (400,00 kn + 25 % PDV-a), a uključuje pravo na pregledavanje snimke webinarai pisani materijal (prezentaciju predavača u PDF-formatu).

Uvjeti korištenja

Za kupnju prava na pregledavanje snimke webinara  potrebno je popuniti narudžbenicu sa svim navedenim podacima te uplatiti punu cijenu za odabranu snimku webinara.

Ako ste novi korisnik, nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za pristup snimci webinara   (korisničko ime i lozinku).

Ako ste postojeći korisnik, nakon što je kupnja potvrđena, klikom na korisničko ime na našoj internetskoj stranici biti će vidljiva ikona ''Moj video'' te će se klikom na istu otvoriti sva video predavanja koje ste kupili.

Snimka webinara  može se pogledati u roku od 72 sata od prvog pokretanja snimke te uključuje ukupno tri pokretanja snimke. Sustav registrira pokretanje snimke kod svakog novog dolaska na stranicu snimke, a to uključuje i osvježavanje stranice s videom (refresh).