Izgled račun za isporuku artikla skupnog pakiranja

Datum: 27.12.2017, Srijeda
Klasa: 410-19/17-02/267
Davatelj: Porezna uprava

      Podnositelj upita iz dostavnog popisa obratio nam se s pitanjem kako treba izgledati račun za isporuku artikla skupnog pakiranja (poklon paketi, aranžmani) koji u cijenu uračunava i uslugu pakiranja (zamatanja, aranžiranja). Vezano uz navedeno, naime, postavljeno je pitanje ako je na deklaraciji u prodajnom prostoru izloženog umotanog skupnog pakiranja proizvoda navedeno da sadrži (i) uslugu aranžiranja s oznakom maloprodajne cijene u kunama odnosno treba li se taj podatak posebno navesti i na računu za potrošača ili je dovoljno na računu navesti samo artikl skupnog pakiranja s ukupnom maloprodajnom cijenom (porezna osnovica, PDV) koji sadrži cijenu usluge aranžiranja kako je navedeno na deklaraciji.
 
Na postavljeno pitanje nastavno odgovaramo.
 
      Odredbama članka 4. stavka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14, i 115/16, u daljnjem tekstu: Zakon) propisano je da je predmet oporezivanja PDV-om isporuka dobara i obavljanje usluga u tuzemstvu uz naknadu koje obavi porezni obveznik koji djeluje kao takav, stjecanje dobara unutar Europske unije te uvoz dobara.
 
      Sukladno odredbama članka 33. stavka 1. i 2. Zakona poreznom osnovicom pri isporuci dobara i usluga smatra se naknada koju čini sve ono što je isporučitelj primio ili treba primiti od kupca ili neke druge osobe za te isporuke uključujući iznose subvencija koji su izravno povezani s cijenom isporučenih dobara ili usluga. U poreznu osnovicu uračunavaju se iznosi poreza, carina, pristojbi i sličnih davanja, osim PDV-a, te sporedni troškovi kao što su provizije, troškovi pakiranja, prijevoza i osiguranja koje isporučitelj dobara ili usluga zaračunava kupcu ili primatelju.
 
      Prema odredbama članka 8. stavka 1. i 4. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 79/13, 85/13, 160/13, 35/14, 157/14, 130/15, 1/17, 41/17 i 128/17, dalje u tekstu: Pravilnik) transakcijama koje su predmet oporezivanja razumijevaju se sve transakcije čije je oporezivanje propisano Zakonom, a mogu biti oporezive ili oslobođene plaćanja poreza. Ako jedinstvena transakcija istovremeno ima obilježja isporuke dobara i obilježja obavljene usluge, za razvrstavanje su bitna ona obilježja koja određuju stvarni gospodarski sadržaj transakcije, uzimajući u obzir volju ugovornih strana.
 
      Sukladno odredbama članka 157. stavka 1. Pravilnika porezni obveznik mora za isporučena dobra i obavljene usluge ispostaviti račun koji sadrži podatke iz članka 79. Zakona.
 
      Odredbama članka 79. stavka 1. Zakona propisano je da račun mora sadržavati sljedeće podatke:
 
1. broj računa i datum izdavanja,
2. ime i prezime (naziv), adresu, osobni identifikacijski broj ili PDV identifikacijski broj poreznog obveznika koji je isporučio dobra ili obavio usluge (prodavatelja),
3. ime i prezime (naziv), adresu, osobni identifikacijski broj ili PDV identifikacijski broj poreznog obveznika kome su isporučena dobra ili obavljene usluge (kupca),
4. količinu i uobičajeni trgovački naziv isporučenih dobara te vrstu i količinu obavljenih usluga,
5. datum isporuke dobara ili obavljenih usluga ili datum primitka predujma u računu za predujam, ako se taj datum može odrediti i razlikuje se  od datuma izdavanja računa,
6. jediničnu cijenu bez PDV-a, odnosno iznos naknade za isporučena dobra ili obavljene usluge, razvrstane po stopi PDV-a,
7. popuste ili rabate ako nisu uključeni u jediničnu cijenu,
8. stopu PDV-a,
9. iznos PDV-a razvrstan po stopi PDV-a, osim ako se primjenjuje posebni postupak za koji je u smislu ovoga Zakona taj podatak isključen,
10. zbrojni iznos naknade i PDV-a.
 
      Obzirom na navedeno, poreznu osnovicu za obračun PDV-a čini naknada odnosno sve ono što je isporučitelj primio ili treba primiti od kupca ili neke druge osobe za isporuke dobara ili usluga, uključujući i sporedne troškove kao što su troškovi pakiranja. Stoga, u predmetnom slučaju, poreznu osnovicu za obračun PDV-a kod isporuke artikla skupnog pakiranja koji uključuje i uslugu pakiranja (zamatanja, aranžiranja) čini ukupna naknada za isporučeni artikl. Slijedom navedenog, na računu za isporučeni artikl navodi se jedinična cijena artikla bez PDV-a te pripadajući iznos PDV-a odnosno ukupni iznos naknade i PDV-a za isporuku artikla skupnog pakiranja.

Povratak na mišljenja