Izmijenjen je Zakon o šumama i Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

Datum: 23.02.2012, Četvrtak
Autor: L.T.J.

Smanjene su obveze za parafiskalna davanja

  • Stopa po kojoj se plaćala naknada za općekorisne funkcije šuma smanjuje sa za 50% , sa 0,0525% na 0,0265%. Izmijenjena stopa primjenjivati će se danom objave Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama, u narodnim novinama.
  • Ukida se obveza plaćanja spomeničke rente na prihode ostvarene od zakonom određenih djelatnosti koja se obračunavala po stopi od 0,05%.
  • Poduzetnici, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost na području kulturno spomeničke jezgre obveznici su i nadalje plaćanja spomeničke rente po četvornom metru korištenog prostora, prema lokalnim propisima.

Izmijenjene odredbe Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara stupaju na snagu 1. ožujka i ostaju na snazi do 31.prosinca 2012., a o svim detaljima poreznih novosti može se vidjeti u RRiF br. 3/12.

Povratak na vijesti