RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Izmjene ugovora o radu

Predmet: Ugovor o radu po svojoj prirodi je ugovor, koji nastaje suglasnošću volja, pa kada se ugovorne strane suglase o njegovim bitnim sastojcima, između kojih i o plaći, isti se može mijenjati jedino suglasnošću volja obje ugovorne strane.

Broj presude: Gž R-121/18-2, od 23. ožujka 2018.

Sud: Županijski sud

Sažetak:

Za napomenuti je da iz sklopljenog ugovora o radu ne proizlazi ovlaštenje poslodavca da jednostranim odlukama i bez obrazloženja umanjuje plaću radniku; da je ugovor o radu po svojoj prirodi ugovor i obveznog prava koji nastaje suglasnošću volja, a kada se ugovorne strane usuglase o njegovim bitnim sastojcima, između kojih i o plaći (članak 13. ZR), pa se isti može mijenjati jedino suglasnošću volja obje ugovorne strane.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)