Iznajmljivanja plovila

Datum: 22.05.2017, Ponedjeljak
Klasa: 410-01/17-01/1060
Davatelj: Porezna uprava

      U Republici Hrvatskoj (RH) oporezuju se usluge za koje se prema odredbama o mjestu oporezivanja smatra da su obavljene u RH. U pravilu se usluge između poreznih obveznika (B2B usluge) oporezuju prema sjedištu primatelja usluge, dok se usluge obavljene osobama koje nisu porezni obveznici (B2C usluge) oporezuju prema mjestu sjedišta isporučitelja, s tim da se primjenjuje nekoliko iznimaka od ovog pravila. Iznimke se, između ostalog primjenjuju kod usluga iznajmljivanja prijevoznih sredstava.
      U nastavku navodimo pravila o mjestu oporezivanja usluga iznajmljivanja prijevoznih sredstava prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine od broja 73/13 do 115/116, u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) i Pravilniku o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine od broja 79/13 do 41/17, u daljnjem tekstu: Pravilnik o PDV-u).
       Pravila za iznajmljivanje prijevoznih sredstava (uključujući plovila):
1. B2B i B2C usluge kratkotrajnog iznajmljivanja prijevoznog sredstva oporezuju se prema mjestu gdje je prijevozno sredstvo stvarno stavljeno na raspolaganje primatelju usluge (čl. 23. st. 1. Zakona o PDV-u). Kratkotrajni najam se odnosi na kontinuirano posjedovanje ili korištenje prijevoznog sredstva tijekom razdoblja ne duljeg od 30 dana ili, u slučaju plovila, ne duljeg od 90 dana.
2. B2C usluge dugotrajnog iznajmljivanja prijevoznog sredstva oporezuju se prema mjestu gdje primatelj usluge ima sjedište (čl. 23. st. 2. Zakona o PDV-u)
3. B2C usluge dugotrajnog iznajmljivanja plovila za razonodu oporezuju se prema mjestu u kojem se plovilo za razonodu stavlja na raspolaganje primatelju usluge (čl. 23. st. 3. Zakona o PDV-u)
4. B2B usluge dugotrajnog iznajmljivanja prijevoznog sredstva oporezuju se prema mjestu gdje primatelj usluge ima sjedište (čl. 17. st. 1. Zakona o PDV-u)
5. B2C usluge iznajmljivanja plovila (sa ili bez smještaja) u skladu s Pravilnikom o uvjetima za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja plovila sa ili bez posade i pružanje usluge smještaja gostiju na plovilu, osim ostalih prijevoznih sredstava koje se obavljaju izvan Europske unije (EU) oporezuju se u RH, ako se stvarno koriste u RH odnosno oporezuju se izvan EU, ako se stvarno koriste izvan EU iako se obavljaju u RH. PDV se plaća za dio plovidbe u RH. (čl. 35. Pravilnika o PDV-u)
       Slijedom navedenog, u RH su oporezive usluge iznajmljivanja plovila u slučaju kada charter kompanija neovisno o tome gdje ima sjedište (treća zemlja, države članice EGP ili pak RH) plovilo daje na korištenje krajnjem korisniku u RH ili u trećoj zemlji, a dio plovidbe obavlja u RH. U RH se ne oporezuje usluga iznajmljivanja plovila koje se primjerice daje na korištenje krajnjem korisniku u nekoj drugoj državi članici EU.
       Za usluge iznajmljivanja plovila (sa ili bez smještaja) iz točke 5. propisano je prijelazno razdoblje, odnosno da se na usluge iznajmljivanja za koje su do 30. travnja 2017. sklopljeni ugovori primjenjuju odredbe Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 79/13 do 1/17), što znači da se za njih primjenjuju pravila navedena u točkama 1. do 4. ove Upute.
       Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja plovila sa ili bez posade i pružanje usluge smještaja gostiju na plovilu objavljen je u Narodnim novinama broj 42/17, a istim se propisuju uvjeti i način obavljanja djelatnosti iznajmljivanja jahti ili brodica sa ili bez posade (charter) uključujući i pružanje usluge smještaja gostiju na jahti ili brodici. Navedenim pravilnikom propisano je da je plovilo plovni objekt koji je Pomorskim zakonikom definiran kao brodica ili jahta te se koristi za charter djelatnost, a na plovila koja nisu obuhvaćena istim primjenjuju se pravila navedena u točkama 1. do 4. ove Upute.
       Porezni obveznici neovisno dolaze li iz drugih država članica EU ili iz trećih zemalja, a koji obavljaju uslugu iznajmljivanja plovila za koje je prema pravilima navedenima u točkama 1. do 5. mjesto oporezivanja RH, obvezni su registrirati se za potrebe PDV-a u RH odnosno moraju zatražiti dodjelu PDV identifikacijskog broja (PDV ID broj).
 
REGISTRIRANJE
Registriranje se obavlja na sljedeći način.
      Dodjela PDV ID broja i upis u registar obveznika PDV-a obavlja se podnošenjem obrazaca:
a) Zahtjev za izdavanje rješenja o poreznom zastupanju
b) Zahtjev za registriranje za potrebe poreza na dodanu vrijednost (Obrazac P-PDV) te
c) Zahtjev za određivanjem i dodjelom osobnog identifikacijskog broja (OIB).
      Potrebne obrasce moguće je koristiti s Internet stranice Porezne uprave – www.porezna-uprava.hr u dijelu Obrasci.
      Potrebni obrasci podnose se Poreznoj upravi, Područnom uredu Zagreb, Avenija Dubrovnik 32., Službi za povrat PDV-a inozemnim poreznim obveznicima.
      Uz obrasce potrebno je dostaviti dokumentaciju koja mora biti na hrvatskom jeziku, odnosno prevedena na hrvatski jezik uz ovjeru prijevoda:
a) dokaz o registraciji osobe (akt o osnivanju ili izvadak iz nadležnog registra),
b) potvrdu porezne uprave države u kojoj ima sjedište da je registriran kao porezni obveznik,
c) izjavu ili drugi dokaz da namjerava poslovati u RH,
d) ovjerenu punomoć za zastupanje (strani obveznici iz EU ne moraju imenovati zastupnika, dok obveznici iz trećih zemalja moraju imenovati zastupnika).
      Nakon provjere podnijetih Obrazaca i dokumentacije Porezna uprava najkasnije u roku od 8 dana dodjeljuje PDV ID broj stranom poreznom obvezniku odnosno izdaje poreznom zastupniku rješenje o poreznom zastupanju, a obvezniku PDV ID broj i rješenje o upisu u registar obveznika PDV-a.
      Navedeni dokumenti, odnosno njihove kopije moraju se nalaziti u plovnom objektu iz točke 5. ove Upute koji se daje na korištenje krajnjem korisniku u RH ili u trećoj zemlji, a dio plovidbe obavlja u RH, te se u svakom trenutku mora omogućiti nadležnim osobama uvid u iste. Ako strana charter kompanija iznajmljuje više takvih plovila, tada u svakom plovilu mora biti primjerak Potvrde o OIB-u i Rješenja o dodjeli PDV ID broja.
      O prestanku poslovanja na području RH, strani porezni obveznik odnosno njegov porezni zastupnik mora u roku od 8 dana o tome obavijestiti Poreznu upravu radi brisanja tog obveznika iz registra obveznika PDV-a te ukidanja dodijeljenog PDV ID broja. Porezna uprava ukinut će PDV ID broj po službenoj dužnosti obvezniku koji prema raspoloživim podacima Porezne uprave ne obavlja gospodarsku djelatnost dulje od dvije godine te u svim ostalim slučajevima kada postoji sumnja u zloupotrebu PDV ID broja.
 
PODNOŠENJE PRIJAVE PDV-a
      Strani porezni obveznici kojima je dodijeljen hrvatski PDV ID broj upisuju se u registar obveznika PDV-a što znači da su obvezni podnositi mjesečne prijave PDV-a (obrazac PDV) u RH. Prijava PDV-a podnosi se elektroničkim putem do 20-og dana u mjesecu za prethodni mjesec (putem sustava ePorezna).
      U svrhu podnošenja obrazaca putem sustava ePorezna nužno je da porezni obveznik i osoba na čije ime će glasiti digitalni certifikat imaju određen i dodijeljen OIB. Međutim, porezni obveznik može imenovati poreznog zastupnika (npr. knjigovodstveni servis) koji će navedene obrasce podnositi u njegovo ime.
 
POREZNA OSNOVICA ZA PLOVILA IZ TOČKE 5. OVE UPUTE
      Poreznu osnovicu kod iznajmljivanja plovila (sa ili bez smještaja) iz točke 5. ove Upute čini razmjerni dio vrijednosti ugovorene usluge najma plovila koji se stvarno koristi u RH (dani plovidbe u RH, koji uključuju dan uplovljenja u RH i dan isplovljenja iz RH, u odnosu na ukupno trajanje najma).
      Primjerice ako je charter kompanija „A“ (neovisno o tome gdje ima sjedište) ugovorila uslugu najma plovila (sa ili bez smještaja) u vrijednosti npr. 500.000,00 kn u trajanju 15 dana, s tim da će se ukrcaj gostiju vršiti u Crnoj Gori, a plovilo će u RH uploviti 13. srpnja 2017. i isploviti iz RH 18. srpnja 2017. tada će obračun PDV-a iznositi 23.008,80 kn (6/15 x 500.000,00 kn = 200.000,00 kn x 11,5044% - preračunana stopa 13%).
      Navedeno se na odgovarajući način primjenjuje i u slučaju kada charter kompanija ugovori uslugu iznajmljivanja plovila na način da se ukrcaj gostiju vrši u RH, a dio plovidbe se obavlja izvan EU.
 
ODBITAK PRETPOREZA I POVRAT PDV-a
      Porezni obveznik ima pravo koristiti odbitak pretporeza za isporuke dobara i obavljene usluge koje mu zaračunaju drugi obveznici PDV-a u RH za potrebe njegovog poslovanja. Kako bi iskoristio pravo na odbitak pretporeza obvezan je isporučitelju dostaviti svoj hrvatski PDV ID broj prilikom svake isporuke koja mu je obavljena, a za koje je mjesto oporezivanja RH.

Povratak na mišljenja