Javna usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog sakupljanja otpada

Datum: 07.05.2018, Ponedjeljak
Klasa: 410-19/17-02/345
Davatelj: Porezna uprava

Navedenim dopisom zatražili ste dodatna pojašnjenja u vezi primjene snižene stope PDV-a na javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog sakupljanja otpada. S tim u vezi ponovo je postavljeno pitanje u vezi troškova koji se prema posebnom propisu uključuju u cijenu javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog sakupljanja otpada te trebaju li se isti posebno iskazivati u računu. Također postavljeno je i pitanje o primjeni snižene stope na vreće koje komunalna društva prodaju po cijeni kojom pokrivaju trošak javne usluge. 
 
U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.
 
Člankom 38. stavkom 3. točkom h) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine od broja 73/13 do 115/16, u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) i člankom 47. stavkom 3. točkom h) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine od broja 79/13 do 128/17) propisano je da se snižena stopa PDV-a 13% primjenjuje na javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog sakupljanja otpada prema posebnom propisu o održivom gospodarenju otpadom, odnosno prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom.
 
O primjeni snižene stope PDV-a u navedenim slučajevima dali smo odgovor KLASA: 410-19/17-02/11, URBROJ: 513-07-21-01/17-5 od 18. srpnja 2017. i odgovor KLASA: 410-19/17-02/178, URBROJ: 513-07-21-01/17-4 od 31. kolovoza 2017., u vezi kojih smo prethodno zatražili očitovanje Ministarstva zaštite okoliša i energetike.
 
Obzirom da je tumačenje Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine broj 94/13 i 73/17) u nadležnosti Ministarstva zaštite okoliša i energetike u vezi s postavljenim pitanjema ponovo je zatraženo očitovanje nadležnog ministarstva.
 
S tim u vezi Ministarstvo zaštite okoliša i energetike uputilo nam je odgovor KLASA: 351-01/17-02/94, URBROJ: 517-06-3-2-18-4 od 14. veljače 2018. u kojem navodi:
 
„Vezano za javnu uslugu, u članku 30. stavku 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13 i 73/17) (Zakon) određeno je da javna usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada podrazumijeva prikupljanje tog otpada na određenom području pružanja usluge putem spremnika od pojedinih korisnika i prijevoz tog otpada do ovlaštene osobe za obradu tog otpada. Stavkom 2. istog članka propisano je da se javna usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada smatra uslugom od općeg interesa. U stavku 4. toga članka propisano je da javnu uslugu pruža davatelj javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, odnosno davatelj javne usluge prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada, a u stavku 5. je određeno da je korisnik javne usluge vlasnik nekretnine, odnosno vlasnik posebnog dijela nekretnine i korisnik nekretnine, odnosno posebnog dijela nekretnine kada je vlasnik nekretnine, odnosno posebnog dijela nekretnine obvezu plaćanja ugovorom prenio na tog korisnika i o tome obavijestio davatelja usluge.
 
Odredbama članka 3. stavka 1. točke 19. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom („Narodne novine", broj 50/17) (Uredba) određeno je da je sustav sakupljanja komunalnog otpada sustav kojeg čine javna usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluga povezana s javnom uslugom. U točki 22. istoga članka je propisano da je usluga povezana s javnom uslugom odvojeno sakupljanje komunalnog otpada putem reciklažnog dvorišta, mobilnog reciklažnog dvorišta, spremnika na javnom površinama i kod korisnika usluge te odvojeno prikupljanje krupnog (glomaznog) komunalnog otpada, a u točki 18. je određeno da reciklabilni komunalni otpad čine otpadna plastika, otpadni metal i otpadno staklo, a kad je to prikladno i druge vrste otpada koje su namijenjene recikliranju (npr. otpadni tekstil, otpadno drvo i sl.).
 
Vezano za cijenu javne usluge, odredbama članka 33. stavka 4. Zakona je propisano da je davatelj usluge dužan u cijenu javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada uključiti troškove nabave i održavanja opreme za prikupljanje otpada, troškove prijevoza otpada, troškove obrade otpada i druge troškove propisane Uredbom.
 
U članku 18. stavku 1. Uredbe propisano je da su u cijenu javne usluge uključeni, osim troškova propisanih člankom 33. stavkom 4. Zakona, i sljedeći troškovi: 1. nastali radom reciklažnog dvorišta i mobilnog reciklažnog dvorišta zaprimanjem bez naknade otpada nastalog u kućanstvu na području jedinice lokalne samouprave za koje je uspostavljeno reciklažno dvorište, 2. prijevoza i obrade glomaznog otpada koji se prikuplja u okviru javne usluge sukladno članku 11. stavku 1. ove Uredbe i 3. vođenje propisanih evidencija i izvješćivanja u vezi s javnom uslugom.
 
Nadalje, člankom 20. stavkom 2. Uredbe određeno je da strukturu cijene javne usluge čini cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada, cijena obvezne minimalne javne usluge i cijena ugovorne kazne.
 
Sukladno članku 3. stavku 1. točki 8. Uredbe javna usluga je javna usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada. Sukladno točki 15. stavka 1. članka 3. Uredbe obvezna minimalna javna usluga je dio javne usluge koju je potrebno osigurati kako bi sustav sakupljanja komunalnog otpada mogao ispuniti svoju svrhu poštujući pritom obvezu o osiguranju primjene načela »onečišćivač plaća«, ekonomski održivo poslovanje te sigurnost, redovitost i kvalitetu pružanja javne usluge, a sukladno točki 21. istoga članka ugovorna kazna je iznos određen Odlukom koji je dužan platiti korisnik usluge u slučaju kad je postupio protivno Ugovoru.
 
Vezano za korištenje vreća za sakupljanje otpada, treba napomenuti da je u članku 3. stavku 1. točki 9. Pravilnika o gospodarenju otpada („Narodne Novine", broj 117/17) (Pravilnik) definiran primarni spremnik kao posuda, kanta, kanistar, kontejner, bačva, kutija, vreća i drugi odgovarajući spremnik koji sprečava rasipanje, razlijevanje i/ili ispuštanje otpada u okoliš. Standardne veličine i druga bitna svojstva spremnika za sakupljanje otpada određuju se Odlukom o načinu pružanja javne usluge sukladno članku 30. stavku 7. alineji 2. Zakona. Sukladno tim odredbama vreća koja sprječava rasipanje, razlijevanje i/ili ispuštanje otpada u okoliš smatra se spremnikom.
 
Slijedom svega navedenoga, vreće za otpad koje služe za prikupljanje miješanog, biorazgradivog i reciklabilnog otpada su u funkciji obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada odnosno sustava sakupljanja komunalnog otpada putem spremnika od korisnika usluge i prijevoz do obrade otpada sukladno članku 30. stavku 1. Zakona te se njihova nabava, održavanje i korištenje može smatrati sastavnim dijelom javne usluge i uključeno je u cijenu javne usluge.
 
Vezano za posebno iskazivanje na računu troškova koji su uključeni u cijenu javne usluge, isto nije propisano propisima iz područja gospodarenja otpadom.“
 
U odgovoru Ministarstva zaštite okoliša i energetike navedeno je na koji način se formira cijena javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog sakupljanja otpada sukladno posebnim propisima iz područja gospodarenja otpadom te da isti ne propisuju posebno iskazivanje na računu troškova koji su uključeni u cijenu javne usluge.
 
Odredbom članka 79. Zakona o PDV-u propisano je koje podatke mora sadržavati račun, međutim istim nije propisano da je u računu za obavljene isporuke potrebno posebno iskazivati troškove koji su uključeni u vrijednost obavljene isporuke.
 
Prema tome snižena stopa 13% primjenjuje se prema članku 38. stavku 3. točki h) Zakona o PDV-u na javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog sakupljanja otpada prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom. Porezna osnovica za obavljenu isporuku je prema članku 33. stavku 1. Zakona o PDV-u naknada koju čini sve ono što je isporučitelj primio ili treba primiti od kupca ili neke druge osobe za te isporuke uključujući iznose subvencija koji su izravno povezani s cijenom isporučenih dobara ili usluga.
 
U vezi primjene snižene stope na vreće za otpad Ministarstvo zaštite okoliša i energetike uputilo nam je odgovor KLASA: 351-01/17-02/372, URBROJ: 517-06-3-1-17-3 od 27. srpnja 2017. u kojem navodi:
 „Odredbama članka 30. stavka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine broj 94/13, dalje u tekstu: Zakon) određeno je da javna usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada podrazumijeva prikupljanje tog otpada na određenom području pružanja usluge putem spremnika od pojedinih korisnika i prijevoz tog otpada do ovlaštene osobe za obradu tog otpada.
 
Sukladno navedenom isporuka vrećica za miješani komunalni otpad nije uključena u javnu uslugu prema citiranoj odredbi Zakona.”
 
Temeljem dobivenog tumačenja nadležnog ministarstva dali smo odgovor KLASA: 410-19/17-02/178, URBROJ: 513-07-21-01/17-4 od 31. kolovoza 2017. u kojem je navedeno da iz odgovora Ministarstva zaštite okoliša i energetike proizlazi da isporuka vrećica za miješani komunalni otpad nije uključena u javnu uslugu u smislu članka 30. stavka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom, stoga isporuka vrećica za miješani komunalni otpad podliježe oporezivanju PDV-om po stopi 25%. 
 
Obzirom da je ponovo postavljeno pitanje o primjene snižene stope PDV-a na vreće koje komunalna društva prodaju po cijeni kojom pokrivaju trošak javne usluge, nadležno ministarstvo dalo je odgovor prema kojem su „vreće za otpad koje služe za prikupljanje miješanog, biorazgradivog i reciklabilnog otpada u funkciji obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada odnosno sustava sakupljanja komunalnog otpada putem spremnika od korisnika usluge i prijevoz do obrade otpada sukladno članku 30. stavku 1. Zakona te se njihova nabava, održavanje i korištenje može smatrati sastavnim dijelom javne usluge i uključeno je u cijenu javne usluge.“
 
Stoga, uvažavajući odgovor Ministarstva zaštite okoliša i energetike, KLASA: 351-01/17-02/94, URBROJ: 517-06-3-2-18-4 od 14. veljače 2018., smatramo da se vreće koje komunalna društva prodaju po cijeni kojom pokrivaju trošak javne usluge oporezuju sniženom stopom PDV-a 13% jer se njihova nabava, održavanje i korištenje može smatrati sastavnim dijelom javne usluge i uključeno je u cijenu javne usluge.
 
 U skladu s navedenim, odgovor Središnjeg ureda Porezne uprave, KLASA: 410-19/17-02/178, URBROJ: 513-07-21-01/17-4 od 31. kolovoza 2017. u vezi primjene stope PDV-a na isporuku vreća koje komunalna društva prodaju po cijeni kojom pokrivaju trošak javne, stavlja se van snage.

Povratak na mišljenja