Kamate na kamate


Predmet: Na žalbene navode valja odgovoriti da tek kada je kamata izračunata i određena, odnosno „uglavničena“, te postavljen zahtjev sudu za isplatu takve neisplaćene kamate, može se na nju zahtijevati zatezna kamata.

Broj presude: Gž-1949/2021-2, od 13. srpnja 2021., od 13.09.2021

Sud: Županijski sud u Zagrebu

Odredbom čl 31 st 2 Zakona o obveznim odnosima Narodne novine br 35 05 41 08 i 125 11 dalje ZOO je propisano da na iznos neisplaćenih kamata mogu se zahtijevati zatezne kamate samo od dana kad je sudu podnesen zahtjev za njihovu isplatu Tužiteljica u žalbi u bitnome ističe da je glavnica predmetne tražbine konačno plaćena 23 rujna 2015 te da plaćanjem glavnice novčane tražbine nastupa osamostaljenje prestanak akcesornosti zateznih kamata pa se iste osamostaljuju kao novčana tražbina Također navodi da podneskom od 3 srpnja 2020 kojim je postojeća dospjela zatezna kamata uglavničena na presuđeni iznos do 100 626 46 kn tužiteljica nije konstituirala postavila nikakav novi zahtjev za plaćanjem zateznih kamata već je samo kapitalizirala obračunala zatezne kamate koje izvorno potražuje od dana podnošenja predmetne tužbe Stoga tužiteljica smatra da je zahtjev za plaćanjem ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu