Kamate na zajmove između povezanih osoba

Datum: 06.06.2022, Ponedjeljak
Autor: I.P.

Zajmovi se u poslovnoj praksi nerjetko odobravaju povezanim osobama. Pritom se često postavlja pitanje visine kamatne stope koju treba obračunati na takve zajmove.

Kamate predstavljaju naknadu za korištenje tuđim novcem (ili nekom drugom imovinom) te bi se razmišljanja o visini i opravdanosti kamata trebala promatrati u kontekstu opravdanosti i visini naknada za uslugu korištenja novcem kao i za isporuku dobara i usluga.

Glede visine kamatne stope Zakonom o porezu na dobit (Nar. nov. br. 177/04. – 138/20., dalje: Zakon) propisano je porezno postupanje u vezi sa zajmova koje daju dioničari odnosno članovi društva i zajmova između povezanih osoba, o čemu smo detaljnije pisali u članku Kamate na zajmove između povezanih osoba koji je objaljen u časopisu RRiF br. 6/22. str. 37.

Povratak na vijesti