Koeficijent za plaćanje pričuve


Predmet: Odredba Međuvlasničkog ugovora kojom je propisan viši koeficijent pričuve za poslovne prostore suprotan je odredbi čl. 381. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

Broj presude: Gž-72/2021-2, od 15. rujna 2021., od 10.01.2022

Sud: Županijski sud u Dubrovniku

Proizlazi iz Međuvlasničkog ugovora od 1997 kojim su se i to člankom 13 Međuvlasničkog ugovora suvlasnici obvezali sudjelovati u pokriću troškova za održavanje zajedničkih dijelova i uređaja na zgradi te u tu svrhu formirati sredstva zajedničke pričuve koja će uplaćivati iznos u visini koji odgovara 0 54 godišnje od vrijednosti njihova posebnog dijela dok je člankom 14 Međuvlasničkog ugovora koeficijent za poslovni prostor određen s 1 25 Također se navodi da je Međuvlasnički ugovor donesen kvalificiranom većinom suvlasnika kako to propisuje članak 375 stavak 3 Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Narodne novine broj 91 96 68 98 137 99 22 00 73 00 114 01 79 06 141 06 146 08 38 09 153 09 143 12 i 152 14 u daljnjem tekstu ZV Uzimajući u obzir tako utvrđeno činjenično stanje odnosno da predmetna zgrada nije bila etažirana te da je etažirenje posebnog dijela tuženika izvršeno tek proizlazi da do tog razdoblja predmetna nekretnina bila u suvlasništvu svih suvlasnika predmetne zgrade A Ustavni sud Republike Hrvatske ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu