Kolektivni ugovor za graditeljstvo


Trajanje: 1 h 10 min
Datum: 14.01.2022

Cijena: 375,00 kn


Cilj je ovog webinara upoznati obveznike primjene Kolektivnog ugovora za graditeljstvo s bitnim odredaba važećega kolektivnog ugovora, uz posebno upozorenje na njihov suodnos s drugim izvorima radnog prava i poreznim opterećenjima, poglavito u dijelu materijalnih prava koja su njime predviđena.

Program:

Obveznici primjene Kolektivnog ugovora za graditeljstvo i pregled bitnih odredaba
Predavačica: mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i ovl. por. savj.
Trajanje predavanja: 45 min + odgovori na pitanja

 • Tko su potpisnici Kolektivnog ugovora za graditeljstvo (dalje: KUG)
 • Što znači proširenje primjene KUG-a
 • Suodnos prava iz KUG-a s ostalim izvorima radnog prava (Zakona o radu, Zakona o minimalnoj plaći, pravilnika o radu, ugovora o radu)
 • Sastavnice plaće
 • Osnovna plaća (uključujući suodnos s minimalnom plaćom)
 • Tarifni stavovi radnih mjesta
 • Stimulativni dio plaće
 • Dodatci na plaću
 • Ostala povećanja plaće
 • Prijedlog obračuna plaće
 • Naknade plaće (bolovanje, godišnji odmori, državni blagdani i neradni dani i dr.)
 • Materijalna prava radnika (regres, služeni put, rad na terenu, otpremnine i dr.)
 • Vrijednosni raspon radnih prava
 • Suodnos radnog prava i porezno neopterećenih primanja radnika
 • Posebne odredbe za radnike upućene u inozemstvo

Ovaj video materijal je snimka webinara održanog 14. siječnja 2022. godine.

Cijena video snimke je 375,00 kn (300,00 kn + 25 % PDV-a), a uključuje pravo na pregledavanje snimke webinarai pisani materijal (prezentaciju predavača u PDF-formatu).

Uvjeti korištenja

Za kupnju prava na pregledavanje snimke webinara  potrebno je popuniti narudžbenicu sa svim navedenim podacima te uplatiti punu cijenu za odabranu snimku webinara.

Ako ste novi korisnik, nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za pristup snimci webinara   (korisničko ime i lozinku).

Ako ste postojeći korisnik, nakon što je kupnja potvrđena, klikom na korisničko ime na našoj internetskoj stranici biti će vidljiva ikona ''Moj video'' te će se klikom na istu otvoriti sva video predavanja koje ste kupili.

Snimka webinara  može se pogledati u roku od 72 sata od prvog pokretanja snimke te uključuje ukupno tri pokretanja snimke. Sustav registrira pokretanje snimke kod svakog novog dolaska na stranicu snimke, a to uključuje i osvježavanje stranice s videom (refresh).