Kolektivni višak radnika


Predmet: Kako tuženik radničkom vijeću nije dostavio potpune podatke, niti pružio dokaz da je nastanak kolektivnog viška radnika popraćen organizacijskim promjenama, i ovaj sud prihvaća shvaćanje da tuženik, kao poslodavac, nije proveo savjetovanje s radničkim vijećem u skladu s odredbom članka 127. ZR.

Broj presude: Rev 573/2021-2, od 29. rujna 2021., od 13.06.2022

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Odredbom članka 115 stavak 1 točka 1 Zakona o radu Narodne novine broj 93 14 dalje ZR propisano je da poslodavac može otkazati ugovor o radu uz propisani ili ugovoreni otkazni rok redoviti otkaz ako za to ima opravdani razlog u slučaju ako prestane potreba za obavljanjem određenog posla zbog gospodarskih tehnoloških ili organizacijskih razloga poslovno uvjetovani otkaz dok je stavkom 2 istog članka propisano da pri odlučivanju o poslovno uvjetovanom otkazu poslodavac mora voditi računa o trajanju radnog odnosa starosti i obvezama uzdržavanja koje terete radnika Prema članku 127 stavak 1 ZR poslodavac kod kojeg bi u razdoblju od devedeset dana mogla prestati potreba za radom najmanje dvadeset radnika od kojih bi poslovno uvjetovanim otkazom prestali ugovori o radu najmanje petorici radnika dužan je pravodobno i na način propisan ovim Zakonom savjetovati se s radničkim vijećem radi postizanja sporazuma u svrhu otklanjanja ili smanjenja potrebe za prestankom rada radnika Odredbom članka 127 stavak 2 ZR propisano je da se u višak radnika iz stavka 1 tog članka ubrajaju radnici kojima će radni odnos prestati poslovno uvjetovanim otkazom ugovora o radu i sporazumom poslodavca i radnika na prijedlog poslodavca dok je u stavku 3 tog članka propisano da je poslodavac dužan radi provođenja obveza savjetovanja iz stavka 1 tog članka radničkom vijeću u pisanom obliku dostaviti odgovarajuće podatke o razlozima zbog kojih bi mogla prestati potreba za radom radnika broju ukupno zaposlenih radnika broju zvanju i poslovima radnika za čijim bi radom mogla prestati potreba kriterijima izbora takvih radnika iznosu i načinu obračuna otpremnina i drugih davanja radnicima te mjerama koje je poduzeo radi zbrinjavanja viška radnika Nadalje prema odredbi članka 150 stavak 1 ZR prije donošenja odluke važne za položaj radnika poslodavac se mora savjetovati s radničkim vijećem o namjeravanoj odluci te mora radničkom vijeću dostaviti podatke važne za donošenje odluke i sagledavanje njezina utjecaja na položaj radnika dok prema stavku 2 tog članka u slučaju iz ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu