Konverzija kredita s valutnom klauzulom


Predmet: Dodatkom ugovora kojim je izvršena konverzija kredita s valutnom klauzulom u CHF u kredit s valutnom klauzulom u EUR stranke nisu rješavale pitanje preplaćenih kamata do dana konverzije.

Broj presude: Gž-219/2020-2, od 23. travnja 2020., od 15.06.2020

Sud: Županijski sud

Na temelju navedenog činjeničnog stanja prvostupanjski sud je pravilno utvrdio da odredba čl 4 kojom je ugovorena promjenjiva kamatna stopa sukladno odluci banke o kreditima građana prema kojoj visini kamatne stope ovisi isključivo o odluci tuženice i koja ne sadrži kriterij koje će tuženica pri donošenju takve odluke primijeniti nerazumljiva je i nepoštena i kao takva ništetna sukladno odredbi čl 87 st 1 Zakona o zaštiti potrošača Narodne novine broj 96 03 dalje ZZP u vezi s odredbom čl 81 st 2 3 i 4 čl 84 te čl 87 st 1 i 2 ZZP tim više što je predmetni Ugovor unaprijed formuliran od strane tuženice i da tužiteljica nije imala utjecaja na njegov sadržaj Budući je tuženica više puta mijenjala ugovorenu kamatnu stopu temeljem ovlasti iz čl 4 predmetnog Ugovora a kreditor tužitelju u obavijesti nije naznačio razloge za donošenje odluke o povišenju kamatne stope takva ugovorna odredba i primjena od strane kreditora u suprotnosti je sa načelom savjesnosti i poštenja i uzrokuje značajnu neravnotežu u pravima i obvezama ugovornih strana na štetu tužitelja kao potrošača te je kao takva nepoštena slijedom čega je sud opravdano i po mišljenju ovog suda a u skladu s odredbom čl 323 st 1 Zakona o obveznim odnosima Narodne novine broj 35 05 41 08 125 11 78 15 i 29 18 dalje ZOO obvezao tuženicu na vraćanje tužiteljici iznosa koji je primila po promijenjenim kamatnim stopama Nadalje pravilno je stajalištu suda kako konverzija odnosno potpisivanje Dodatka Ugovoru o kreditima između stranaka nije od značaja na utvrđenje u ovoj pravnoj stvari jer se niti odredbama ZIDZPK a niti navedenim Dodatkom izrijekom ne spominje način rješavanja ugovornih odredbi kojima se u ugovorima o kreditima sa valutom u CHF ugovarala promjenjiva kamatna stopa kao što se ne spominje niti na koji način bi se trebala riješiti eventualna ništetnost tih odredbi koje se tiču promjenjive kamatne stope a koja ništetnost je nastupila zbog činjenice da je banka bez prethodnog pregovaranja s korisnikom kredita sama tj nepošteno mijenjala kamatnu stopu u Ugovoru o kreditu s valutnom klauzulom u CHF tim više što je razlog donošenja navedenog zakona bio da se položaj korisnika kredita u CHF kao potrošača izjednači s položajem u kojem bi bili da su koristili kredit denominiran u valuti EUR a Dodatkom ugovora o kreditu se uređuje pitanje određivanja kamatne stope nakon sklapanja istih odnosno njima se ne rješava pitanje preplaćenih kamata u kreditima u valuti CHF kroz ovdje utuženi period a do koje preplate je došlo zbog nepoštenog postupanja banaka koje je utvrđeno ništetnim odnosno činjenica da su stranke sklopile Dodatak Ugovora o kreditu 1 prosinca 2015 kojim je izvršena konverzija kredita s valutnom klauzulom u CHF u kredit s valutnom klauzulom u EUR i utvrđen iznos preplate sa sporazumom o isplati iste sama za sebe ne upućuje na zaključak da je tužiteljici vraćen novčani iznos koji predstavlja razliku između plaćenih ugovornih kamata na temelju ništetne ugovorne odredbe o promjenjivoj kamatnoj stopi ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu