Likvidacija, prestanak poslovanja bez provedbe likvidacije i stečaj d.o.o.-a


Trajanje: 3 h 10 min
Datum: 09.11.2021

Cijena: 550,00 kn


Snimka webinara - Likvidacija, prestanak poslovanja bez provedbe likvidacije i stečaj d.o.o.-ai

Od početka ove godine propisani su novi skraćeni rokovi za predaju prijave poreza na dobitak za društva u stečaju i u likvidaciji. Uz to, od prošle je godine propisana mogućnost prestanka poslovanja društva bez provedbe likvidacije. Zbog toga se na ovom webinaru objašnjavaju svi postupci i sve novosti vezane uz pravno, porezno i računovodstveno motrište stečaja, likvidacije i prestanka poslovanja društva bez provedbe likvidacije. S obzirom na trenutačne okolnosti zbog epidemije COVID-19, obrazložit će se problematika postupka stečajeva za vrijeme trajanja posebnih okolnosti.

Program

Predavač: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

 • Pravno motrište likvidacije – prestanka društva
 • zakonski okvir likvidacije
 • donošenje odluke o likvidaciji
 • imenovanje likvidatora
 • obveze likvidatora u postupku likvidacije
 • Pravno motrište prestanka poslovanja društva bez postupka likvidacije
  • zakonski okvir za postupak prestanka društva bez likvidacije
  • donošenje odluke o prestanku društva
  • prijava o prestanku društva
  • odgovornost članova društva nakon provedenog postupka
 • Pravno motrište stečaja
 • utvrđivanje stečajnih razloga – prezaduženost i insolventnost
 • pokretanje stečajnog postupka
 • predstečajna nagodba i stečajni plan
 • imenovanje stečajnog upravitelja i njegove obveze
 • okončanje stečaja
 • skraćeni stečajni postupak
 • Stečajevi za vrijeme trajanja posebnih okolnosti

Predavačica: dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ, prof. v. š. i ovl. rač..

 • Računovodstveno i porezno motrište likvidacije
 • financijsko izvještavanje u likvidaciji (do trenutka otvaranja likvidacijskog postupka, tijekom postupka likvidacije i nakon završetka postupka likvidacije)
 • porezno motrište likvidacije (sastavljanje prijave poreza na dobitak – obrazac PD, prijava PDV-a, oporezivanje prodaje i izuzimanja imovine u postupku likvidacije i sl.)
 • Računovodstveno motrište prestanka poslovanja društva bez postupka likvidacije
  • sastavljanje financijskih izvješća u slučaju prestanka društva bez postupka likvidacije
  • sastavljanje poreznih izvješća u slučaju prestanka društva bez postupka likvidacije

Predavačica: Jasna Vuk, dipl. oec. i ovl. rač.

 • Računovodstveno i porezno motrište stečaja
 • financijski izvještaji društva nad kojim je otvoren stečajni postupak (sastavljanje prokaznog popisa imovine i obveza, financijski izvještaji do trenutka otvaranja stečajnog postupka, tijekom stečajnog postupka i nakon završetka stečajnog postupka)
 • specifičnosti skraćenoga stečajnog postupka
 • prijava tražbina vjerovnika
 • porezno motrište stečaja (sastavljanje prijave poreza na dobitak – Obrazac PD, prijava PDV-a, prodaja nekretnina i druge imovine društva)
 • stečajna masa

Ovaj video materijal je snimka webinara održanog 9. studenoga 2021. godine.

Cijena video snimke je 550,00 kn (440,00 kn + 25 % PDV-a), a uključuje pravo na pregledavanje snimke webinarai pisani materijal (prezentaciju predavača u PDF-formatu).

Uvjeti korištenja

Za kupnju prava na pregledavanje snimke webinara  potrebno je popuniti narudžbenicu sa svim navedenim podacima te uplatiti punu cijenu za odabranu snimku webinara.

Ako ste novi korisnik, nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za pristup snimci webinara   (korisničko ime i lozinku).

Ako ste postojeći korisnik, nakon što je kupnja potvrđena, klikom na korisničko ime na našoj internetskoj stranici biti će vidljiva ikona ''Moj video'' te će se klikom na istu otvoriti sva video predavanja koje ste kupili.

Snimka webinara  može se pogledati u roku od 72 sata od prvog pokretanja snimke te uključuje ukupno tri pokretanja snimke. Sustav registrira pokretanje snimke kod svakog novog dolaska na stranicu snimke, a to uključuje i osvježavanje stranice s videom (refresh).