Mogućnost isplata primitaka na račune Revolut Bank UAB i Revolut Payments UAB

Datum: 27.09.2021, Ponedjeljak
Klasa: 410-01/21-01/646
Davatelj: Porezna uprava

Zbog učestalih upita poreznih obveznika o mogućnosti isplate plaće na kunske račune klijenata kreditne institucije - Revolut Bank UAB te na kunske račune digitalne institucije za elektronički novac - Revolut Payments UAB, očitujemo se u nastavku:

Člankom 86. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 115/16, 106/18, 121/19, 32/20 i 138/20; dalje u tekstu: Zakon), propisano je da tijela državne uprave i pravosudna tijela i druga državna tijela, tijela i službe jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, zavodi, neprofitne organizacije, poduzetnici - pravne i fizičke osobe, obavljaju isplate primitaka koji se smatraju dohotkom obveznicima poreza na dohodak te isplate primitaka koji se ne smatraju dohotkom, odnosno na koje se ne plaća porez na dohodak fizičkim osobama na njihov žiroračun kod banke, a iznimno na njihov tekući račun sukladno posebnim propisima te u gotovom novcu na propisan način.

Člankom 92. stavkom 1. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 10/17, 128/17, 106/18, 1/19, 80/19, 1/20, 74/20 i 1/21; dalje u tekstu: Pravilnik) propisano je da u skladu s člankom 86. Zakona tijela državne uprave i sudbene vlasti te druga državna tijela i službe jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, zavodi, neprofitne organizacije, poduzetnici – pravne i fizičke osobe obavljaju isplate primitaka fizičkim osobama, na njihov žiroračun kod banke odnosno nerezidentima na njihov račun. U skladu sa stavkom 2. toga članka Zakona, a iznimno od stavka 1. toga članka navedena tijela, organizacije odnosno osobe mogu obveznicima poreza na dohodak, odnosno fizičkim osobama isplatiti na njihov tekući račun kod banke između ostalih i primitke po osnovi nesamostalnog rada iz članka 21. Zakona.

Slijedom navedenog, isplatu primitaka od nesamostalnog rada moguće je u skladu s navedenim odredbama Zakona i Pravilnika isplatiti na račun kod banke.

Vezano za mogućnost isplate plaće na račun institucije za elektronički novac Revolut Payments UAB, Porezna uprava očitovala se pisanim mišljenjem Klasa: 410-01/19-01/2216, Urudžbeni broj: 513-07-21-01-19-3 od 23. prosinca 2019.​ (dostupno na mrežnim stranicama Porezne uprave​) u kojem se navodi sljedeće:

„Obzirom da se prema očitovanju Hrvatske narodne banke digitalne institucije za elektronički novac smatraju posebnom vrstom pružatelja platnih usluga čije je osnivanje i poslovanje uređeno Zakonom o elektroničkom novcu (Narodne novine, broj 64/2018), mišljenja smo da se isplata plaće radnika na kunski račun digitalne institucije za elektronički novac ne smatra isplatom na račun kod banke sukladno navedenim odredbama Zakona i Pravilnika.“.

Nadalje, a radi davanja odgovora na postavljeni upit poreznog obveznika smatra li se Revolut Bank UAB bankom ili kreditnom institucijom za elektronički novac, Porezna uprava je također zatražila očitovanje Hrvatske narodne banke (dalje u tekstu: HNB). Iz dostavljenih očitovanja HNB-a (Ur. Broj: 283-093/093/21-4 od 6. travnja 2021. i Ur. Broj: 146/051/21-1/ZJ) od 16. srpnja 2021. proizlazi kako je HNB za kreditnu instituciju Revolut Bank UAB dobila obavijest nadležnog tijela matične države članice o namjeri neposrednog pružanja usluga na području Republike Hrvatske te da će Revolut Bank UAB započeti s pružanjem uzajamno priznatih usluga u Republici Hrvatskoj, ali samo onih koje se odnose na primanje depozita i ostalih povratnih sredstava, dok ostale usluge neće i ne smije pružati. Također, proizlazi kako kreditna institucija Revolut Bank UAB ne smije otvarati i voditi račune za plaćanje ni kada te usluge pruža na području Republike Litve, gdje joj je sjedište.

Stoga, a u skladu s dostavljenim očitovanjima HNB-a, budući da je kreditnoj instituciji Revolut Bank UAB ograničeno pružanje usluga samo na primanje depozita i ostalih povratnih usluga odnosno da ista ne smije otvarati i voditi račune za plaćanje kao što su tekući račun ili žiroračun već prikuplja depozite svojih klijenata na depozitni račun, isplata primitaka od nesamostalnog rada (plaće) na račune klijenata Revolut Bank UAB nije moguća.

Povratak na mišljenja