Može li račun otvoren u Revolut Bank UAB biti poslovni račun obrta

Datum: 31.01.2023, Utorak
Klasa: 410-01/22-01/1933
Davatelj: Porezna uprava

Zaprimili smo upit poreznog obveznika iz vaše nadležnosti u kojemu isti postavlja pitanje može li poslovni račun na Revolut-u biti jedini račun paušalnog obrta. Odgovaramo u nastavku.

Člankom 86. stavkom 1. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20 i 151/22; dalje u tekstu: Zakon) propisano je da tijela državne uprave i pravosudna tijela i druga državna tijela, tijela i službe jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, zavodi, neprofitne organizacije, poduzetnici – pravne i fizičke osobe, obavljaju isplate primitaka koji se smatraju dohotkom obveznicima poreza na dohodak te isplate primitaka koji se ne smatraju dohotkom, odnosno na koje se ne plaća porez na dohodak fizičkim osobama na njihov račun za plaćanje sukladno propisu kojim se uređuje platni promet kod banke, a iznimno u gotovom novcu na propisan način.

Člankom 92. stavkom 1. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine br. 10/17, 128/17, 106/18, 1/19, 80/19, 1/20, 74/20, 1/21, 102/22 i 112/22; dalje u tekstu: Pravilnik) propisano je da u skladu s člankom 86. Zakona tijela državne uprave i sudbene vlasti te druga državna tijela i službe jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, zavodi, neprofitne organizacije, poduzetnici – pravne i fizičke osobe obavljaju isplate primitaka fizičkim osobama, na njihov račun za plaćanje sukladno propisu kojim se uređuje platni promet kod banke odnosno nerezidentima na njihov račun.

Prema mišljenju Porezne uprave od 7.6.2022., Klasa:410-01/22-01/909, Ur.broj:513-07-21-1-22-2, koje je objavljeno na službenim stranicama Porezne uprave na poveznici https://www.porezna-uprava.hr/HR_publikacije/Lists/mislenje33/Display.aspx?id=19797 nema zapreke za isplatom primitka na račune koje porezni obveznici imaju otvorene u toj banci, budući da je prema obavijesti Hrvatske narodne banke od 1. lipnja 2022. izdano odobrenje Revolut Bank UAB o proširenju pružanja usluga na području Republike Hrvatske, a temeljem kojeg ista pruža platne usluge, točnije usluge otvaranja i vođenja računa za plaćanje kao što su tekući račun ili žiroračun u Republici Hrvatskoj.

Sukladno navedenom, a budući da je Revolut Bank UAB odobreno pružanje usluga otvaranja i vođenja računa za plaćanje kao što su tekući račun ili žiroračun u Republici Hrvatskoj, mišljenja smo da se poslovanje obrta može odvijati putem računa otvorenih u Revolut Bank UAB.

Povratak na mišljenja