Nabavna vrijednost prodanih opcijskih dionica

Datum: 20.08.2021, Petak
Klasa: 410-01/21-01/1652
Davatelj: Porezna uprava

Zaprimili smo upit o tome što se smatra nabavnom vrijednosti kod prodaje dionica stečenih opcijskim ugovorom, koje su prilikom otkupa plaćene 50 USD, a njihova tržišna vrijednost iznosi 200 USD. Na razliku između tržišne vrijednosti dionice i opcijskim ugovorom utvrđene cijene dionica tj. iznos od 150 USD (200-50) obračunat je porez na dohodak po osnovi opcijske kupnje dionica po stopi od 20% i prirez porezu na dohodak. Nakon mjesec dana obveznik je odlučio prodati sve opcijske dionice i ostvario je primitak od 300 USD. Potrebno je obračunati porez na dohodak po osnovi kapitalnih dobitaka po stopi od 10% i prirez porezu na dohodak. Na postavljeno pitanje smatra li se nabavnom vrijednosti iznos od 200 USD kolika je bila njihova tržišna vrijednost ili se kao nabavna vrijednost uzima 50 USD koliko iznosi vrijednost dionica iz opcijskog ugovora, odgovaramo u nastavku.

Odredbama članka 68. stavka 4. i stavka 7. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 115/16, 106/18, 121/19, 32/20 i 138/20; dalje u tekstu: Zakon) propisano je da se dohodak od kapitala po osnovi opcijske kupnje dionica utvrđuje kao razlika između tržišne vrijednosti dionice i opcijskim ugovorom utvrđene cijene dionica, ako je tržišna vrijednost viša u trenutku realizacije prava iz opcije te da se primici koje članovi uprave trgovačkih društava ostvaruju dodjelom vlastitih dionica tih društava, kao i po osnovi dodjele dionica koje poslodavci i/ili isplatitelji daju radnicima i/ili fizičkim osobama koje nisu u radnom odnosu s isplatiteljem primitka utvrđuju u visini tržišne vrijednosti ili razlike između tržišne vrijednosti dodijeljenih dionica i plaćene naknade, ako se dionice stječu uz djelomičnu naknadu.

Člankom 70. stavkom 18. Zakona propisano je da se porez na dohodak od kapitala po osnovi dodjele ili opcijske kupnje vlastitih dionica iz članka 68. Zakona plaća po odbitku, po stopi od 20%.

Člankom 71. stavkom 2. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine br. 10/17, 128/17, 106/18, 1/19, 80/19, 1/20, 74/20 i 1/21) propisano je da prema članku 70. stavku 18. Zakona, porez na dohodak po osnovi primitaka po osnovi dodjele ili opcijske kupnje vlastitih dionica, obustavljaju i uplaćuju isplatitelji od ukupnog primitka istodobno s isplatom primitka, kao porez po odbitku, po stopi od 20%, bez priznavanja osobnog odbitka iz članka 14. Zakona.

Člankom 67. stavkom 1. Zakona propisano je da dohodak od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka iz članka 64. stavka 1. Zakona čini razlika između ugovorene prodajne cijene, odnosno primitka utvrđenog prema tržišnoj vrijednosti financijske imovine koja se otuđuje i nabavne vrijednosti.

Člankom 70. stavkom 4. Zakona propisano je da je porezni obveznik – imatelj financijske imovine obvezan porez na dohodak od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka iz članka 67. stavaka 1. i 2. Zakona, osim kapitalnih dobitaka po osnovi otuđenja udjela u kapitalu trgovačkog društva koji nisu prenosivi na tržištu kapitala u skladu s posebnim propisom, obračunati, obustaviti i uplatiti do posljednjeg dana mjeseca veljače tekuće godine za sve kapitalne dobitke ostvarene u prethodnoj godini umanjene za ostvarene kapitalne gubitke iz članka 67. stavka 11. Zakona po stopi od 10%.

Zaključno, nakon što je porezni obveznik obračunao, uplatio i prijavio porez na dohodak od kapitala po osnovi opcijske kupnje vlastitih dionica, potrebno je utvrditi poreznu obvezu po osnovi dohotka od kapitalnih dobitaka i to na razliku između ugovorene prodajne cijene, odnosno primitka utvrđenog prema tržišnoj vrijednosti financijske imovine koja se otuđuje i nabavne vrijednosti, pri čemu se nabavnom vrijednosti dionice smatra njezina tržišna vrijednost u trenutku prodaje. Točnije, u hipotetskom slučaju iz primjera, dohodak od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka čini razlika između primitka u iznosu od 300 USD i nabavne vrijednosti u iznosu od 200 USD.

Povratak na mišljenja