Načelo monetarnog nominalizma


Predmet: Kad obveza ima za predmet svotu novca, dužnik je dužan isplatiti onaj broj novčanih jedinica na koje obveza glasi, izuzev kad zakon naređuje što drugo.

Broj presude: Rev x-124/09-2, od 4. ožujka 2014., od 10.10.2016

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Stajalište nižestupanjskih sudova da tužiteljima ne pripada pravo na plaćanje u protuvrijednosti strane valute prihvaća i ovaj sud Prema odredbi članka 394 Zakona o obveznim odnosima Nar nov br 53 91 73 91 111 93 3 94 107 95 7 96 91 96 i 112 99 u nastavku teksta ZOO kad obveza ima za predmet iznos novca dužnik je dužan isplatiti onaj broj novčanih jedinica na koji obveza glasi osim kad zakon naređuje što drugo S obzirom na iznesenu pravnu normu a budući da iz ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu