Nadležnost javnih bilježnika


Predmet: Prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave se može podnijeti samo nadležnom javnom bilježniku, a onaj koji je podnesen javnom bilježniku suprotno odredbama čl. 279. OZ je nedopušteni prijedlog, zbog čega ga sud odbacuje.

Broj presude: Gž-983/2019-2, od 22. siječnja 2020., od 13.04.2020

Sud: Županijski sud

Rješenjem suda prvog stupnja ukinuto je rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika I K iz P posl br Ovrv 896 17 od 30 siječnja 2017 godine te je odbačen ovršni prijedlog uz obrazloženje kako javni bilježnik koji je donio rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave nije bio mjesno nadležan prema odredbama čl 279 st 1 u svezi sa čl 38 Ovršnog zakona budući ovršenik nema prebivalište na području Istarske županije pa je primjenom odredbe čl 279 st 3 OZ prijedlog odbačen jer bi u suprotnom očito nezakonito postupanje javnog bilježnika bilo ne podložno sudskoj kontroli i preispitivanju u žalbenom postupku Ispitujući prvostupanjsko rješenje u granicama žalbe te pazeći i po službenoj dužnosti na bitne povrede odredaba ovršnog postupka kada se na njih tako pazi prema Zakonu o parničnom postupku i na pravilnu primjenu materijalnoga prava čl 365 st 2 u vezi s čl 381 Zakona o parničnom postupku Narodne novine broj 53 91 91 92 112 99 88 01 117 03 88 05 2 07 84 ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu