Naknada štete


Predmet: Troškovi tuđe pomoći i njege predstavljaju imovinsku nenovčanu štetu koju s pružali ukućani, na koju zatezne kamate teku od dana njezinog nastanka, te nije povrijeđen zakon na štetu tužene kada je suđena naknada za ovaj vid štete od podnošenja tužbe.

Broj presude: Gž R-365/2021-2, od 5. listopada 2021., od 14.02.2022

Sud: Županijski sud u Zagrebu

U provedenom postupku je nalazom vještaka utvrđena potreba za tuđom pomoći nakon druge operacije kroz dva tjedna prosječno dva sata dnevno za osobnu higijenu terapijske postupke dodavanje stvari kretanje izvan kuće i slično Više mjeseci je trebala pomoć u domaćinskim poslovima i nije mogla voziti automobil U svom iskazu kojim je dopunila nalaz vještaka je tužiteljica naglasila da joj je pomoć bila potrebna jer nije mogla obavljati kućanske poslove ići u nabavku hrane vrlo teško i nešto malo je mogla skuhati nije se mogla okupati i oprati kosu Neosnovano tužena prigovara da sud nije izvodio dokaze na okolnost visine tuđe pomoći i njege a osobito da je propustio utvrditi cijenu usluge tuđe pomoći i njege po ovlaštenoj ustanovi Ovo stoga što sud samoinicijativno ne izvodi dokaze čl 7 Zakona o parničnom postupku Narodne novine br 53 91 91 92 112 99 88 01 117 03 88 05 2 07 84 08 123 08 57 11 25 13 28 13 89 14 i 70 19 dalje ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu