Naknada štete i odgovornost suvlasnika


Predmet: Pogrešno je pravno shvaćanje da bi svi suvlasnici predmetne nekretnine bili jedinstveni i nužni suparničari i da je stoga tužiteljica tužbom trebala obuhvatiti sve suvlasnike. Naime, kako se radi o solidarnoj odgovornosti suvlasnika za naknadu štete nastale tužiteljici, tada svaki suvlasnik, odgovara tužiteljici za naknadu cijele štete, i tužiteljica može zahtijevati tu naknadu od svakog suvlasnika, koji nakon ispunjenja duga ima pravo regresa od ostalih suvlasnika.

Broj presude: Gž-3169/2021-2, od 15. listopada 2021., od 10.01.2022

Sud: Županijski sud u Zagrebu

Pravilno zaključuje prvostupanjski sud da je tuženik pasivno legitimiran u ovom predmetu i to kao jedan od suvlasnika nekretnine sagrađene na k č br 2832 2 i koji temeljem odredbe članka 1107 Zakona o obveznim odnosima Narodne novine broj 35 05 41 08 125 11 i 78 15 dalje ZOO solidarno odgovara sa ostalim suvlasnicima za naknadu štete koja je uzrokovana stanjem neodržavanih i oštećenih stepenica kao zajedničkog dijela predmetne nekretnine Pogrešno je pravno shvaćanje tuženika izneseno u žalbi da bi svi suvlasnici predmetne nekretnine bili jedinstveni i nužni suparničari i da je stoga tužiteljica tužbom trebala obuhvatiti i sve suvlasnike predmetne nekretnine sagrađene na k č br 2 upisane u z k ul 1 k o T Naime kako se radi o solidarnoj odgovornosti suvlasnika predmetne nekretnine za naknadu štete nastale tužiteljici tada svaki suvlasnik dakle i tuženik odgovara tužiteljici za naknadu cijele štete i tužiteljica može zahtijevati tu naknadu od svakog suvlasnika koji nakon ispunjenja duga ima pravo regresa od ostalih suvlasnika Kako su predmetne stepenice zajednički dio nekretnine u smislu ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu