Naknada za neiskorišteni godišnji odmor


Predmet: Obzirom je pravo tužiteljice na plaćeni godišnji odmor za svaku kalendarsku godinu pravo propisano odredbom čl. 76. ZR te obzirom je ništetan sporazum o odricanju od prava na godišnji odmor ukazuje se ništetnom i odredba Sporazuma o prestanku radnog odnosa, a tužiteljica ima pravo na naknadu za neiskorišteni godišnji odmor.

Broj presude: Gž R-2322/2021-2, od 7. listopada 2021., od 10.01.2022

Sud: Županijski sud u Zagrebu

Prema odredbi čl 76 Zakona o radu Narodne novine broj 93 14 i 127 17 dalje ZR radnik ima pravo na plaćeni godišnji odmor za svaku kalendarsku godinu dok je čl 80 propisano da je ništetan Sporazum o odricanju od prava na godišnji odmor odnosno isplati naknade umjesto korištenja godišnjeg odmora Za vrijeme korištenja godišnjeg odmora radnik ima pravo na naknadu plaće u visini određenoj kolektivnim ugovorom pravilnikom o radu ili ugovorom o radu a najmanje u visini njegove prosječne mjesečne plaće u prethodna tri mjeseca uračunavajući sva primanja u novcu i naravi koja predstavljaju naknadu za rad čl 81 ZR dok je čl 82 st 1 ZR propisano da je da u slučaju prestanka ugovora o radu poslodavac dužan radniku koji nije iskoristio godišnji odmor isplatiti naknadu umjesto korištenja godišnjeg odmora a ta naknada se određuje razmjerno broju dana neiskorištenog godišnjeg odmora Odredbom čl 84 st ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu