Naknada za OKFŠ i COVID potpore

Datum: 28.06.2021, Ponedjeljak
Autor: I.P.

U Narodnim novinama br. 70/21. objavljen je Pravilnik o načinu obračuna i uplati naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma.

Od početka godine u praksi postoji dvojba o tome treba li primljene potpore radi ublažavanja negativnih posljedica u slučaju nastanka posebnih okolnosti zbog pojave bolesti COVID-19 (COVID potpore) uključiti u osnovicu za obračun naknade za općekorisne funkcije šuma ili ne.

Već smo ranije pisali o najavi Ministarstva poljoprivrede da će COVID potpore izuzeti iz osnovice za obračun, a sada je to konačno i službeno.

Navedenim Pravilnikom propisano je da korisnici državne potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim korona virusom (COVID-19) umanjuju osnovicu obračuna za svotu dobivene potpore (čl. 2. st. 4.). Navedena odredba, prema prijelaznim i završnim odredbama, primjenjuju se i na predaju obrasca OKFŠ za 2020. godinu.

U skladu s navedenim može se zaključiti da osnovicu za obračun naknade za općekorisne funkcije šuma mogu umanjiti samo korisnici državne potpore za očuvanje radnih mjesta. Prema tome, osnovica se umanjuje za primljenu potporu za očuvanje radnih mjesta, a to uključuje svotu potpore koja je primljena od HZZ-a te oslobođenje od plaćanja pripadajućih doprinosa za sufinancirane neto-plaće.

Detaljnije o obračunu naknade za općekorisne funkcije šuma može se pročitati u prilogu časopisu RRiF br. 1/21. - Sastavljanje financijskih i poreznih izvještaja za 2020. godinu za poduzetnike.

Povratak na vijesti