Naknade za vrijeme bolovanja i rodiljni dopust


Trajanje: 3 h 10 min
Datum: 05.05.2021

Cijena: 575,00 KN
76,32 EURSnimka webinara - Naknade za vrijeme bolovanja i rodiljni dopust

U okviru neograničene solidarnosti obveznoga zdravstvenog osiguranja radnika, obrtnika, poljoprivrednika, slobodnih zanimanja te s ostalih osnova obveznoga zdravstvenog osiguranja, osiguranici stječu pravo ne samo na zdravstvenu zaštitu nego i pravo na nadoknadu plaće odnosno primitaka za vrijeme spriječenosti za rad zbog bolesti, poroda, roditeljstva, izolacije zbog pojave zaraze, kao što je sada COVID-19, te u ostalim posebnim slučajevima.

Poseban je zadatak na knjigovođama u svladavanju tehničkog dijela koji se odnosi na podnošenje izvješća HZZO-u i Poreznoj upravi uz posebne specifičnosti iskazivanja podataka na Obrascu JOPPD da bi osiguranik ostvario načelno propisana prava. Sve navedeno je obrazloženo na ovoj snimci webinara.

Program webinara

Temeljne odredbe Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju

Predavačica: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

 • Tko su obvezni osiguranici zdravstvenog osiguranja
 • Osnovice na koje se plaćaju doprinosi
 • Koji osiguranici ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu i naknadu za vrijeme bolovanja, a koji samo pravo na zdravstvenu zaštitu
 • Naknade plaće za vrijeme bolovanja radnika (uključivo i samoizolaciju-COVID-19)
 • Koji su primitci sastavni dio osnovice za utvrđivanje naknade
 • Utvrđivanje naknade na teret HZZO-a
 • Utvrđivanje naknade koja tereti poslodavca
 • Utvrđivanje i način isplate naknade koja u dijelu mjeseca tereti poslodavca, a u ostalom dijelu tereti HZZO
 • Iskazivanje podataka u Potvrdi o plaći – propisana Tiskanica R1
 • U kojim je slučajevima poslodavac obvezan isplatiti naknadu te zatražiti refundaciju od HZZO-a, a u kojima naknadu isplaćuje HZZO od prvog dana
 • Ograničenje isplate naknade
 • Pravo radnika na naknadu u slučaju prestanka ugovora o radu
 • Specifičnost utvrđivanja naknade u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti
 • Iskazivanje podataka na obrascima JOPPD u pojedinim slučajevima

Temeljne odredbe Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama

Predavačica: Anamarija WAGNER, dipl. oec., ovl. rač. i ACCA

 • Pravo na rodiljni dopust
 • Utvrđivanje naknade za rodiljni dopust
 • Prenošenja prava korištenja rodiljnog dopusta
 • Pravo na roditeljski dopust
 • Raspodjela prava na korištenje roditeljskog dopusta
 • Korištenje prava na rodiljni i roditeljski dopust radom u polovini radnog vremena
 • Svote naknada za roditeljski dopust
 • Pravo roditelja na mirovanje radnog odnosa do treće godine života djeteta
 • Stanka za dojenje
 • Pravo roditelja na dopust i naknadu za vrijeme njege djeteta s težim smetnjama u razvoju
 • Utvrđivanje naknade za sve navedene slučajeve i iskazivanje podataka na Obrascu JOPPD

Naknade za bolovanje i rodiljni dopust obrtnika i ostalih slobodnih zanimanja

Predavač: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

 • Pojam samostalnog osiguranika
 • Osnovice te način i rokovi obračuna doprinosa
 • Utvrđivanje naknade za vrijeme korištenja spriječenosti za rad, rodilljnog i roditeljskog dopusta
 • Potvrda o osnovicama
 • Iskazivanje podataka u Obrascu JOPPD

Ovaj video materijal je snimka webinara održanog 5. svibnja 2021. godine.

Cijena video snimke je 575,00 kn (460,00 kn + 25 % PDV-a), a uključuje pravo na pregledavanje snimke webinarai pisani materijal (prezentaciju predavača u PDF-formatu).

Uvjeti korištenja

Za kupnju prava na pregledavanje snimke webinara  potrebno je popuniti narudžbenicu sa svim navedenim podacima te uplatiti punu cijenu za odabranu snimku webinara.

Ako ste novi korisnik, nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za pristup snimci webinara   (korisničko ime i lozinku).

Ako ste postojeći korisnik, nakon što je kupnja potvrđena, klikom na korisničko ime na našoj internetskoj stranici biti će vidljiva ikona ''Moj video'' te će se klikom na istu otvoriti sva video predavanja koje ste kupili.

Snimka webinara  može se pogledati u roku od 72 sata od prvog pokretanja snimke te uključuje ukupno tri pokretanja snimke. Sustav registrira pokretanje snimke kod svakog novog dolaska na stranicu snimke, a to uključuje i osvježavanje stranice s videom (refresh).