Naknadna isplata zaostale plaće

Datum: 21.08.2018, Utorak
Klasa: 410-03/18-01/08
Davatelj: Porezna uprava

      ​U vezi predstavke kojim se žalite na utjecaj naknadne isplate zaostalih i neisplaćenih plaća, koje su se trebale isplatiti u razdoblju 2016.g. i 2017.g., na godišnju obvezu poreza na dohodak u 2017. godini budući Vam je nakon provedenog posebnog postupka za tu godinu utvrđena obveza za uplatu, odgovaramo u nastavku. 

      Od 01. siječnja 2017.g. donošenjem novog Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, 115/16; dalje u tekstu Zakon) promijenjene su odredbe koje se odnose na dospijeće poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak u slučaju nemogućnosti isplate plaće, u odnosu na stari Zakon o porezu na dohodak (NN 177/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12, 144/12, 120/13, 125/13, 148/13, 83/14, 143/14, 120/15; dalje u tekstu stari Zakon o porezu na dohodak) koji je vrijedio do 31. prosinca 2016.g. Budući da su vama u 2017.g. izvršene isplate zaostalih plaća koje su trebale biti isplaćene u 2016.g. i koje su obračunate prema propisima koji su vrijedili do 31.12.2016.g., a isplaćene u 2017.g., pri obračunu predujma poreza na dohodak primjenjuju se propisi koji su na snazi od 01. siječnja 2017.g. 

      Obveza je poslodavca radniku isplatiti plaću za obavljeni rad u iznosu prema ugovoru o radu ili nekom drugim aktom kojim se uređuju obveze iz radnog odnosa. Sukladno članku 24. Zakona o doprinosima (Narodne novine, br. 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14, 143/14, 115/16), poslodavac je doprinose prema plaći obvezan obračunati istodobno s obračunom plaće, a na naplatu dospijevaju istodobno s isplatom plaće. Ako se plaća ili dio plaće ne isplati do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec moraju se obračunati doprinosi koji dospijevaju na naplatu do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

      Člankom 14. stavkom 1. točkom 1. starog Zakona o porezu na dohodak propisano je da se primicima po osnovi nesamostalnog rada (plaćom) smatraju svi primici koje poslodavac u novcu ili u naravi isplaćuje ili daje radniku po osnovi radnog odnosa, prema propisima koji uređuju radni odnos, a to su plaća koju poslodavac isplaćuje radnicima u svezi sa sadašnjim radom, prijašnjim radom po osnovi prijašnjeg radnog odnosa ili budućim radom po osnovi sadašnjeg radnog odnosa.

      Člankom 45. starog Zakona o porezu na dohodak i članka 61. Pravilnika o porezu na dohodak (NN 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 79/13, 160/13, 157/14, 137/15; u daljnjem tekstu stari Pravilnik o porezu na dohodak), propisano je da se predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada obračunava tijekom istog mjeseca svakog poreznog razdoblja isplaćenog primitka od nesamostalnog rada iz članka 14. Zakona, umanjenog za obračunane i uplaćene doprinose za obvezna osiguranja iz primitka po posebnim propisima te umanjenog za osobni odbitak iz članka 36. stavci 1. i 2. starog Zakona, prilikom svake isplate prema propisima koji važe na dan isplate. 

      Slijedom navedenog, primjenom gore navedenih propisa koji su važili do 31.12.2016.g. prilikom obračuna plaće koja se nije isplatila do dana dospjelosti u razdoblju do prosinca 2016.g. nije se utvrđivao predujam poreza na dohodak niti se priznao mjesečni iznos osobnog odbitka, već su se na JOPPD obrascu zadužili obvezni doprinosi i izvjestilo o činjenici da obračunata plaća nije isplaćena u roku dospijeća. Kada se zaostala neisplaćena plaća isplaćuje u 2017.g., poslodavac je dužan prikazati naknadnu isplatu plaće te utvrditi dohodak kao razliku između primitaka priteklih u poreznom razdoblju  i izdataka tj. uplaćenih doprinosa za obvezna osiguranja iz primitka nastalih u istom razdoblju, a predujam poreza na dohodak i eventualni prirez porezu na dohodak utvrditi i obračunati prema propisima koji su na snazi u trenutku isplate, te isti zadužiti u JOPPD obrascu. Budući da je isplata izvršena u 2017.g. pri obračunu predujma poreza na dohodak primjenjuje se Zakon koji je na snazi od 01. siječnja 2017.g.

      U skladu s člankom 24. Zakona kod dohotka od nesamostalnog rada predujam poreza obračunava, obustavlja i uplaćuje poslodavac i isplatitelj primitka ili plaće, odnosno mirovine ili sam porezni obveznik, prilikom svake isplate prema propisima koji važe na dan isplate, a obračunava se od porezne osnovice koju čini iznos svih primitaka od nesamostalnog rada ostvarenih tijekom jednog mjeseca, umanjen za izdatke prema članku 23. ovoga Zakona koji su uplaćeni i umanjen za iznos mjesečnog osobnog odbitka za rezidenta u skladu s člankom 14. stavcima 3. i 4. ovoga Zakona, a na temelju porezne kartice iz članka 26. ovoga Zakona. Predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada obračunava se po stopi od 24% od mjesečne porezne osnovice do visine 17.500,00 kuna te po stopi od 36% na poreznu osnovicu iznad 17.500,00 kuna. Poslodavci, isplatitelji ili sami porezni obveznici dužni su voditi propisane evidencije o isplaćenim primicima po osnovi nesamostalnog rada (plaća i mirovina) iz članka 21. ovoga Zakona i obustavljenom i uplaćenom predujmu porezu na dohodak, te dostavljati Poreznoj upravi izvješća na JOPPD obrascu u propisanom roku.

      Člankom 25. Stavkom 5. Zakona propisano je da se prema primitku od kojeg se utvrđuje dohodak od nesamostalnog rada, a poslodavac ili isplatitelj primitka ili plaće iz članka 21. stavka 1. ovoga Zakona na dan dospjelosti primitak nije isplatio, a istodobno je, sukladno odredbama zakona kojim se uređuju radni odnosi, obvezan dostaviti radniku obračun iznosa koje je bio dužan isplatiti, predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada obračunava se i dospijeva na naplatu istodobno s nastankom obveze dostave obračuna radniku o dospjelom, a neisplaćenom primitku. 

      Slijedom navedenog, prema propisima koji vrijede od 01. siječnja 2017.g., prilikom obračuna plaće poslodavac, osim obveznih doprinosa, utvrđuje i predujam poreza na dohodak te priznaje radniku pravo na mjesečni iznos osobnog odbitka, neovisno o činjenici što obračunata plaća nije isplaćena u roku dospijeća i o tome dostavlja izvješće na JOPPD obrascu. Kada se zaostala plaća isplati, poslodavac više ne obračunava porez na dohodak i prirez jer ih je već obračunao, već obračunani porez na dohodak u JOPPD obrascu prikazuje kao neoporezivi primitak tj. kao naknadnu isplatu plaće ili ostalog primitka uz plaću, a koji se ne smatra dohotkom. 

      Sukladno članku 31. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, 10/17, 128/17; dalje u tekstu Pravilnik) poslodavac je dužan, najkasnije do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu, na obrascu IP dostaviti podatke o isplaćenoj plaći u kojem kronološkim slijedom unosi podatke o mjesečnim iznosima isplaćenih primitaka po osnovi nesamostalnog rada odnosno neisplaćenih primitaka sukladno članku 25. stavku 5. Zakona, uplaćenih doprinosa za mirovinsko osiguranje iz plaće prema posebnim propisima te uplaćenog predujma poreza i prireza za svakog radnika i osobu koja ostvaruje primitke iz članka 21. Zakona tijekom kalendarske godine.

       U popratnoj dokumentaciji priložen je obrazac IP, koji vam je uručio poslodavac, uvidom u isti utvrđeno je da nije popunjen u skladu s propisanim u članku 31. Pravilnika, odnosno nisu ispravno obračunati i prikazani iznosi isplaćenih primitaka i uplaćenih predujma poreza i prireza na dohodak. Nadležni Područni ured je obavijestio poslodavca o uočenim nepravilnostima te uputio  na ispravak obrazaca IP u skladu s važećim poreznim propisima.

       Sukladno članku 54. Zakona kojim se regulira postupanje u posebnom postupku utvrđivanja godišnjeg porezana dohodak i prireza porezu na dohodak koji provodi Porezna uprava po službenoj dužnosti, na temelju evidencija i podataka kojima raspolaže, godišnji porez na dohodak utvrđuje se prema poreznoj osnovici, koju čini  ukupan iznos dohotka od nesamostalnog rada i drugog dohotka koji se ne smatra konačnim, a umanjen za osobni odbitak. Od utvrđenoga godišnjeg poreza odbijaju se iznosi plaćenog predujma poreza po svim iskazanim dohocima te utvrđuje razlika za uplatu ili povrat poreza, o čemu izdaje privremeno porezno rješenje. 

      Porezna uprava u posebnom postupku poreznom obvezniku utvrđuje godišnji dohodak temeljem podataka iz obrazaca JOPPD u iznosu obračunatog dohotka od nesamostalnog rada (plaće) za razdoblje bez obzira da li je pripadajuća neto plaća isplaćena ili ne. Budući da je poslodavac dužan pri isplati zaostale plaće, a koje su trebale biti isplaćene do prosinca 2016.g., i pri zaduženju neisplaćene plaće, a koje su trebale biti isplaćene u razdoblju tekuće godine, kao i pri redovnoj isplati plaće, obračunati, zadužiti i platiti obvezu poreza i prireza na dohodak isti se priznaje kao uplaćeni predujam poreza i prireza na dohodak te na godišnjoj razini utvrđuje eventualna obveza uplate tj. prava na povrat poreza i prireza na dohodak iako nije bilo isplate neto plaće.

      O vašem prigovoru odlučuje prvostupanjsko porezno tijelo rješenjem u roku od 30 dana od dana zaprimanja prigovora. Prvostupanjsko porezno tijelo može o podnijetom prigovoru postupiti na dva načina:

  • nakon izvršene provjere podataka iskazanih u privremenom poreznom rješenju utvrditi da postoji osnova za izmjenu privremenog poreznog rješenja u skladu s navodima iz prigovora te donijeti porezno rješenje. Utvrđena porezna obveza smatrat će se konačno utvrđenom poreznom obvezom, protiv kojeg nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim Upravnim sudom u roku od 30 dana od dana dostave rješenja. Tužba se predaje nadležnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom odnosno dostavlja elektronički. Ili   
  • nakon izvršene provjere podataka iskazanih u privremenom poreznom rješenju utvrditi da navodi iz prigovora nisu osnovani te donijeti porezno rješenje kojim se odbija prigovor, a na koje se može izjaviti žalba u roku 30 dana od dana dostave rješenja. Izjavljena žalba ne odgađa izvršenje poreznog rješenja.

Povratak na mišljenja