Naplata primitaka ostvarenih na temelju pruženih usluga u domaćinstvu

Datum: 17.11.2017, Petak
Klasa: 410-01/17-01/2269
Davatelj: Porezna uprava

      Zaprimili smo upit Porezne obveznice A, vezan za naplatu ostvarenih primitaka od građana na temelju pruženih usluga u domaćinstvu poreznog obveznika koji ostvaruje dohodak po osnovi iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova pri čemu dohodak i porez na dohodak utvrđuje i plaća u paušalnom iznosu sukladno članku 57. stavku 2. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 115/16; dalje u tekstu: Zakon).

      Prema članku 86. Zakona, tijela državne uprave i pravosudna tijela i druga državna tijela, tijela i službe jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, zavodi, neprofitne organizacije, poduzetnici – pravne i fizičke osobe, obavljaju isplate primitaka koji se smatraju dohotkom obveznicima poreza na dohodak te isplate primitaka koji se ne smatraju dohotkom, odnosno na koje se ne plaća porez na dohodak fizičkim osobama na njihov žiroračun kod banke, a iznimno na njihov tekući račun sukladno posebnim propisima te u gotovom novcu na propisan način.
      Člankom 92. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 10/2017) propisane su iznimke od članka 86. Zakona kada se primici mogu isplaćivati fizičkim osobama na tekući račun sukladno stavku 2. i u gotovom novcu sukladno stavku 3. toga članka.
      Međutim, fizičke osobe koje obavljaju djelatnost iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranje kampova ne smatraju se poduzetnicima - fizičkim osobama koje obavljaju samostalnu djelatnost zbog koje su obvezni utvrđivati dohodak na temelju poslovnih knjiga sukladno člancima 30. - 35. Zakona, već fizičkim osobama koje utvrđuju i plaćaju porez na dohodak u paušalnom iznosu tromjesečno do kraja svakog tromjesečja, u visini od ¼ godišnjeg paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak odnosno razmjerno broju tromjesečja za koji im se utvrđuje obveza, a na temelju poreznog rješenja pri čemu nisu obvezni voditi poslovne knjige, osim Evidencije o prometu.
      Člankom 8. Pravilnika o djelatnostima iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranja kampova koje će se paušalno oporezivati, o visini paušalnog poreza i načinu plaćanja paušalnog poreza (Narodne novine, broj 1/17; dalje u tekstu: Pravilnik) propisano je da je Evidencija o prometu, evidencija o izdanim računima koja se vodi kronološki prema nadnevku izdanih računa i to posebno za svaku kalendarsku godinu. U Evidenciji o prometu porezni obveznik koji porez na dohodak plaća u paušalnom iznosu, evidentira sve izdane račune bez obzira na to jesu li naplaćeni ili ne. Također, istim člankom Pravilnika propisana je obveza izdavanja računa za svaku obavljenu uslugu. Račun obvezno mora sadržavati podatke o izdavatelju (ime i prezime, adresa prebivališta/boravišta), nadnevak izdavanja računa, broj računa, ime i prezime/naziv osobe kojoj je usluga pružena, cijenu obavljene usluge, a ispostavlja se u najmanje dva primjerka: jedan se uručuje korisniku usluge, a drugoga zadržava izdavatelj kao ispravu za knjiženje evidencije prometa.

      Vezano za obvezu fiskalizacije, obveznici fiskalizacije prema odredbi članka 3. Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Narodne novine, br. 133/12 i 115/16) jesu fizičke osobe obveznici poreza na dohodak od samostalne djelatnosti te pravne i fizičke osobe obveznici poreza na dobit za sve djelatnosti koje obavljaju, osim za djelatnosti izuzete od obveze izdavanja računa prema posebnim propisima te djelatnosti izuzete od obveze fiskalizacije prema Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom. Prema navedenome, obvezu fiskalizacije imat će samo oni porezni obveznici koji djelatnost iznajmljivanja obavljaju kao samostalnu djelatnost neovisno o načinu plaćanja poreza na dohodak.

      S obzirom da se na navedene porezne obveznike primjenjuje pojednostavljeni način utvrđivanja i plaćanja poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak u paušalnom iznosu, može se primijeniti naplata pruženih usluga u domaćinstvu u gotovom novcu. Sukladno članku 92. stavku 5. Pravilnika o porezu na dohodak, isplatama u gotovom novcu smatra se izravna predaja gotova novca (novčanice i kovanice) i sve druge isplate obavljene izravno odnosno mimo računa poreznih obveznika kod banke. 

Povratak na mišljenja