Naputak o izmjenama i dopunama Naputka o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2022. godini

Datum: 15.12.2022, Četvrtak
NN br. 148/2022

Izmijenjene su i dopunjene pojedine odredbe Naputka o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2022. godini (Nar. nov., br. 15/22., 18/22. i 50/22.). Temeljem navedenih izmjena od 1. siječnja 2023. godine porez na dobit ne uplaćuje se više na račune gradova / općina nego na račun Državnog proračuna.

Pregled uplatnih računa može se vidjeti u prilogu ovog broja časopisa RRiF – Stručne informacije za 2023. godinu.

Povratak na nove propise