Naputak o izmjenama i dopunama Naputka o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2023. godini

Datum: 28.04.2023, Petak
NN br. 46/2023

Naputkom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Naputka o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2023. godini (Nar. nov., br. 13/23.).

Ažurirani pregled uplatnih računa za članarine turističkim zajednicama i turističku pristojbu dostupan je na našim mrežnim stranicama u dijelu Stručne informacije.

Povratak na nove propise