Naputak o izmjenama i dopunama Naputka o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2024. godini

Datum: 20.03.2024, Srijeda
NN br. 33/2024

Naputkom su izmijenjene pojedine odredbe Naputka o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2024. godini (Nar. nov., br. 15/24.). U dijelu plaćanja poreza na dohodak, poreza na dobitak, PDV-a, članarina turističkim zajednicama i spomeničke rente nema nikakvih promjena.

Ovaj Naputak stupa na snagu 21. ožujka 2023., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise