Naputak o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2022. godini

Datum: 03.02.2022, Četvrtak
NN br. 15/2022

Naputkom se propisuju računi na koje će se uplaćivati prihodi proračuna, obvezni doprinosi te prihodi za financiranje drugih javnih potreba, način uplaćivanja tih prihoda te izvješćivanje njihovih korisnika.

Pregled uplatnih računa po gradovima / općinama za porez na dobitak, porez na dohodak i prirez, spomeničku rentu, članarinu turističkim zajednicama i šifre grada / općine može se vidjeti u prilogu časopisa RRiF br. 2/22. – Stručne informacije za 2022. godinu (online izdanje – slobodan pristup). Pregled navedenih uplatnih računa s mogućnošću pretraživanja dostupan je na https://www.rrif.hr/strucneinformacije/.

Ovaj Naputak stupa na snagu 4. veljače 2022., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise