Naputak o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2024. godini

Datum: 08.02.2024, Četvrtak
NN br. 15/2024

Naputkom se propisuju računi na koje će se uplaćivati prihodi proračuna, obvezni doprinosi te prihodi za financiranje drugih javnih potreba, način uplaćivanja, izvješćivanje korisnika te način izvršavanja povrata pogrešno ili više uplaćenog prihoda.

Pregled bitnih podataka u vezi s plaćanjem javnih davanja dali smo u našem prilogu uz RRiF br. 2/24. – Stručne informacije za 2024. godinu.

Ovaj Naputak stupa na snagu 9. veljače 2024., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise