Naputak za provedbu postupka pri kretanju trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine

Datum: 05.12.2011, Ponedjeljak
Klasa: 413-01/11-07/24
Davatelj: Carinska uprava

Kretanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine propisano je odredbama članka 7 8 i 9 Zakona o trošarinama Nar nov br 83 09 u daljnjem tekstu Zakon i članka 2 Pravilnika o trošarinama Nar nov br 1 10 u daljnjem tekstu Pravilnik Sukladno naprijed navedenim odredbama propisa kretanje je dozvoljeno uz prateći trošarinski dokument u daljnjem tekstu PTD koji prati pošiljku trošarinskih proizvoda i dokazuje da se u njemu navedene vrste i količine trošarinskih proizvoda kreću u sustavu odgode plaćanja trošarine a ispostavlja ga pošiljatelj ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta prije otpreme trošarinskih proizvoda iz svog trošarinskog skladišta na propisanom obrascu koji ujedno služi za dokazivanje pravilnog završetka kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode U slučaju otpreme trošarinskih proizvoda u izvoz PTD se podnosi zajedno sa carinskom deklaracijom za izvoz Kada su trošarinski proizvodi predmet uvoza te se nakon završetka carinskog postupka puštanja robe u slobodan promet unose u trošarinsko skladište ili pogon oslobođenog korisnika kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine dozvoljeno je uz kopiju jedinstvene carinske deklaracije po kojoj su trošarinski proizvodi pušteni u slobodan promet Ovim naputkom uređuje se postupak kretanja kao i utvrđivanja završetka postupka kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine koje se otpremaju iz jednog u drugo trošarinsko skladište na teritoriji RH ili preko teritorija druge države odnosno otpremaju iz trošarinskog skladišta u pogon oslobođenog korisnika otpremaju u izvoz smještaju u trošarinsko skladište odnosno pogon oslobođenog korisnika nakon završetka carinskog postupka puštanja robe u slobodni promet Među ostalim naputkom se također uređuju situacije u kojima nisu dostavljeni dokazi o završetku postupka kretanja u sustavu odgode odnosno u kojima postupak kretanja nije pravilno završen podtočke 1 1 1 1 1 2 2 3 1 2 3 2 i 3 2 te utvrđuju pravila pokretanja postupka obračuna i naplate trošarine te prekršajnog postupka Pri tome se navedeni postupci u pravilu pokreću protiv pošiljatelja međutim u slučaju drugačijeg utvrđenja tijekom provedbe postupka i druga osoba za koje se to nedvojbeno dokaže mogu biti odgovorne u navedenim postupcima Ovim naputkom uređuje se i postupanje sa primjercima PTD a kao i vođenje evidencije o PTD u te posebni postupak kod uvozne carinske ispostave u slučajevima uvoza robe koja nije predmet oporezivanja u smislu članka 69 stavak 1 Zakona 1 KRETANJE TROŠARINSKIH PROIZVODA IZ JEDNOG U DRUGO TROŠARINSKO SKLADIŠTE NA TEROTORIJU RH ODNOSNO PREKO TERITORIJA DRUGE DRŽAVE I KRETANJE TROŠARINSKIH PROIZVODA IZ TROŠARINSKOG SKLADIŠTA U POGON OSLOBOĐENOG KORISNIKA Postupak kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode kada se otpremaju iz jednog u drugo trošarinsko skladište odnosno u pogon oslobođenog korisnika propisan je odredbama članka 7 stavak 1 točka 1 i 2 članka 9 stavak 1 i stavak 2 točka 1 Zakona te članka 2 stavak 2 Pravilnika Postupak kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode iz jednog u drugo trošarinsko skladište preko teritorija druge države propisan je člankom 7 stavak 1 točka 6 Zakona i člankom 2 stavak 5 Pravilnika Kod otpreme trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine pošiljatelj ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta ispostavlja PTD te ga popunjava sukladno Uputit za popunjavanje PTD a iz Priloga 1 Pravilnika U slučaju kretanja preko teritorija druge države u carinskom postupku unutarnjeg provoza trošarinske proizvode uz PTD prati i carinska isprava za postupak provoza koja u polju 44 mora imati naveden PTD Pošiljatelj zadržava primjerak 1 PTD a a primjerci 2 3 i 4 prate pošiljku do primatelja koji nakon potvrde primitka primjerak 2 zadržava za sebe primjerak 3 vraća pošiljatelju u zakonom propisanom roku te primjerak 4 bez odlaganja dostavlja odredišnoj carinarnici Pod odredišnom carinarnicom smatra se carinarnica primatelja Odjel za trošarine nadležna prema lokaciji njegovog trošarinskog skladišta odnosno pogona oslobođenog korisnika mjesto odredišta navedeno u polju 7a PTD a 1 1 Utvrđivanje pravilnog završetka kretanja trošarinskih proizvoda na teritoriju RH Pravila za utvrđivanje pravilnog završetka kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine koje se odvija između trošarinskih skladišta na području RH odnosno pri kretanju iz trošarinskog skladišta u pogon oslobođenog korisnika sadržana su u odredbama članka 9 stavak 1 i 2 točka 1 Zakona U skladu s tim pravilima primatelj trošarinskih proizvoda koji se kreću u sustavu odgode mora potvrditi primitak trošarinskih proizvoda pošiljatelju najkasnije u roku od 5 dana od dana primitka trošarinskih proizvoda u trošarinsko skladište pogon oslobođenog korisnika jer je u protivnom pošiljatelj dužan sukladno stavku 6 točka 1 toga članka Zakona najkasnije deseti dan nakon otpreme trošarinskih proizvoda izvijestiti Odjel za trošarine carinarnice nadležne prema svome sjedištu odnosno prebivalištu Po primitku obavijesti Odjel za trošarine pokreće postupak utvrđivanja pravilnog završetka postupka kretanja odnosno utvrđivanja da li je nastala obveza obračunavanja trošarine U postupku utvrđivanja pravilnog završetka postupka kretanja nakon primitka obavijesti pošiljatelja da nije u propisanom roku primio ovjereni primjerak PTD a od primatelja moguće su dvije situacije i to trošarinsko skladište pogon oslobođenog korisnika primatelja i sjedište prebivalište pošiljatelja su na području iste carinarnice sjedište prebivalište pošiljatelja i lokacija trošarinskog skladišta pogona oslobođenog korisnika primatelja nisu na području iste carinarnice 1 1 1 Postupak carinarnice kada su trošarinsko skladište pogon oslobođenog korisnika primatelja i sjedište prebivalište pošiljatelja na području iste carinarnice Nakon što Odjel za trošarine carinarnice nadležne prema sjedištu odnosno prebivalištu pošiljatelja kao i prema lokaciji trošarinskog skladišta lokaciji pogona oslobođenog korisnika primatelja primi obavijest pošiljatelja da nije u roku iz članka 9 stavak 6 točka 1 Zakona dobio PTD ovjeren od strane primatelja izvršiti će uvid u svoju evidenciju o primjerku 4 PTD a kako bi utvrdio da li je isti dostavljen od strane primatelja Ako utvrdi nepostojanje ovjerenog primjerka 4 PTD a odmah će od pošiljatelja zatražiti da dostavi presliku svog primjerka PTD a primjerak 1 ukoliko isti već nije dostavljen uz obavijest Nakon uvida u presliku PTD a i provjere podataka u nacionalnom SEED registru Odjel za trošarine upućuje primatelju na adresu navedenu po polju 7a PTD a mjesto odredišta poziv radi dostave dokaza o završetku postupka kretanja u sustavu odgode odnosno očitovanje o razlozima nepostupanja sukladno članku 9 stavak 2 točka 1 Zakona te mu određuje rok od 15 dana za dostavu traženog Kao dokaz o pravilnom završetku postupka ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja