Naredba o izmjeni Naredbe o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2023. godinu

Datum: 08.03.2023, Srijeda
NN br. 27/2023

U Naredbi o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2023. godinu (Nar. nov., br. 1/23.) ispravlja se pogrešno zaokružena svota godišnjih primitaka samostalnih djelatnosti koje porez na dohodak plaćaju u paušalnoj svoti zbog čega se u čl. 14. t. 5. riječi: »39.816,85 eura« zamjenjuju se riječima: »39.816,84 eura«.

Povratak na nove propise