Nedopuštenost ovrhe


Predmet: Sud po službenoj dužnosti čim donese rješenje o ovrsi zatražiti će da se u zemljišnoj knjizi upiše zabilježba ovrhe, a tom zabilježbom ovrhovoditelj stječe pravo da svoju tražbinu namiri iz nekretnine (pravo na namirenje) i u slučaju da treća osoba kasnije stekne vlasništvo te nekretnine, a nakon zabilježbe ovrhe nije dopušten upis promjene prava vlasništva.

Broj presude: Gž-292/2022-3, od 15. ožujka 2022., od 09.05.2022

Sud: Županijski sud u Zagrebu

Predmet spora je proglašenje ovrhe nedopuštenom Tužitelj tvrdi da ovrha određena rješenjem o ovrsi nije dopuštena jer da je Ugovorom o kupoprodaji nekretnina prodana trgovačkom društvu G d o o Sukladno odredbi čl 84 st 1 do 4 Ovršnog zakona Narodne novine broj 112 12 25 13 93 14 55 16 73 17 dalje OZ čim donese rješenje o ovrsi sud će po službenoj dužnosti zatražiti da se u zemljišnoj knjizi upiše zabilježba ovrhe a tom zabilježbom ovrhovoditelj stječe pravo da svoju tražbinu namiri iz nekretnine pravo na namirenje i u slučaju da treća osoba kasnije stekne vlasništvo te nekretnine ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu