Nejednaka isplata neoporezivih primitaka

Datum: 20.11.2019, Srijeda
Klasa: 410-01/19-01/2440
Davatelj: Porezna uprava

U svezi postavljenog upita o mogućnosti isplate nejednakih iznosa neoporezivih primitaka, odgovaramo u nastavku:

      Člankom  9. stavkom 1. točkom 9. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 115/16 i 106/18) propisano je da se porez na dohodak ne plaća na primitke radnika i fizičkih osoba iz članka 21. Zakona po osnovi naknada, potpora i nagrada koje im isplaćuje poslodavac i isplatitelj primitka, odnosno plaće, do propisanih iznosa, te primitke bivših radnika i nasljednika bivših radnika po osnovi naknada, potpora i nagrada koje isplaćuje poslodavac i isplatitelj primitka, odnosno plaće, a koje su dospjele na isplatu za vrijeme trajanja radnog odnosa ili je pravo na isplatu nastalo za vrijeme trajanja radnog odnosa do propisanih iznosa.
      Člankom 7. stavkom 2. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 10/17, 128/17, 106/18 i 1/19; dalje u tekstu: Pravilnik) propisane su između ostalog visine neoporezivih iznosa iz članka 9. Zakona što ih poslodavac ili isplatitelj plaće isplaćuje svojim radnicima.
      Međutim, propisima o porezu na dohodak nije propisano pravo radnika odnosno obveza poslodavca da isplati radniku naknade, potpore i nagrade i druge primitke neovisno o tome jesu li oporezivi ili nisu. Također, istima nije propisano da poslodavac mora izvršiti isplatu istih svim svojim radnicima niti da moraju biti isplaćene u jednakim iznosima. Pravo na navedene primitke proizlaze iz izvora radnog prava (kolektivnih ugovora, pravilnik o radu, ugovora o radu i dr.) odnosno propisa kojima se uređuje radni odnos.
 

Povratak na mišljenja