Neoporezivi primitci

Autori:
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Anamarija WAGNER , mag. oec., ovl. rev. i ACCA
Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.

Trajanje: 3 h 5 min
Datum: 29.03.2023

Cijena: 100,00


Neoporezivi primitci predstavljaju veliki udio u ukupnim primitcima koje poslodavci isplaćuju svojim radnicima. Više je od 40 vrsta neoporezivih primitaka koje poslodavci mogu isplatiti svojim radnicima, a od početka ove godine moguće je neoporezivo isplatiti i naknadu troškova radniku za rad od kuće. Kako bi se primitci mogli isplatiti neoporezivo, potrebno je pri isplati voditi računa o bitnim elementima.

S obzirom na to da iz ovog područja imamo velik broj vaših pitanja, odlučili smo održati webinar na kojemu ćemo sažeto na sve njih odgovoriti. Stoga će na webinaru biti riječ o primitcima koje poslodavci mogu neoporezivo isplatiti / omogućiti svojim radnicima te o njihovim posebnostima. Osim toga, skrenut će se pozornost na što poslodavci trebaju paziti u slučaju da premaše neoporezivu svotu isplate.

Program:

Neoporezive potpore, nagrade i premije osiguranja
Predavačica: Mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. ovl. rač.
Trajanje predavanja: 60 min + odgovori na pitanja

 • Potpora za novorođeno dijete
 • Neoporeziva naknada troškova prijevoza s posla i na posao
 • Obračun i isplata loco-vožnje
 • Podmirivanje premije za III. mirovinski stup radnicima i premije dopunskoga i dodatnoga zdravstvenog osiguranja
 • Potpora za slučaj smrti radnika ili člana uže obitelji
 • Potpora za bolovanje dulje od 90 dana
 • Darovanja za zdravstvene potrebe
 • Jubilarna nagrada
 • Nadoknada troškova radnika za rad od kuće
 • Nagrada za radne rezultate
 • Neoporeziva naknade za vrtić radnicima

Neoporezive isplate prigodnih darova i naknada te troškovi službenog puta i rada na terenu
Predavačica: Anamarija WAGNER, dipl. oec., ovl. rev. i ACCA
Trajanje predavanja: 60 min + odgovori na pitanja

 • Isplata uskrsnica i prigodnih nagrada
 • Dar u naravi i dar za dijete
 • Troškovi službenog puta
 • Troškovi rada na terenu
 • Naknada za odvojeni život
 • Naknada učenicima na praksi
 • Regres i omogućavanje Hrvatske turističke kartice radnicima – CRO-CARD

Nadoknada troškova smještaja i prehrane radnika te trošak napitaka
Predavačica: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH, dipl. oec. i ovl. rev.
Trajanje predavanja: 60 min + odgovori na pitanja

 • Neoporeziva nadoknada troškova smještaja
 • Neoporeziva nadoknada troškova prehrane
 • NOVOSTI u 2023. godini u slučaju promjene načina nadoknade troškova prehrane
 • Mogućnost nejednake nadoknade troškova prehrane radnicima
 • Omogućavanje troškova prehrane sezonskim radnicima, radnicima na radu u poljoprivredi i radnicima zaposlenim na nepuno radno vrijeme
 • Posebnosti u vezi s PDV-om kod nadoknade troškova prehrane i smještaja radnika
 • Obračun troškova prehrane i smještaja na praktičnim primjerima i evidentiranje u poslovnim knjigama
 • Oznake i rokovi predaje Obrasca JOPPD
 • Trošak toplih i hladnih napitaka koje poslodavac omogućuje radnicima

Ovaj video materijal je snimka webinara održanog 29. ožujka 2023. godine.

Cijena video snimke je 100,00 eura (80,00 eura + 25 % PDV-a) / 753,45 kn (fiksni tečaj konverzije 7,53450 za 1 eur) , a uključuje pravo na pregledavanje snimke webinara i pisani materijal (prezentaciju predavača u PDF-formatu).

Uvjeti korištenja

Za kupnju prava na pregledavanje snimke webinara potrebno je popuniti narudžbenicu sa svim navedenim podacima te uplatiti punu cijenu za odabranu snimku webinara.

Ako ste novi korisnik, nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za pristup snimci webinara (korisničko ime i lozinku).

Ako ste postojeći korisnik, nakon što je kupnja potvrđena, klikom na korisničko ime na našoj internetskoj stranici biti će vidljiva ikona ''Moj video'' te će se klikom na istu otvoriti sva video predavanja koje ste kupili.

Snimka webinara može se pogledati u roku od 72 sata od prvog pokretanja snimke te uključuje ukupno tri pokretanja snimke. Sustav registrira pokretanje snimke kod svakog novog dolaska na stranicu snimke, a to uključuje i osvježavanje stranice s videom (refresh).

Društvo RRiF zadržava pravo ukloniti snimku webinara sa web stranice nakon proteka godine dana od datuma objave snimke webinara na web stranici.