Nepoštene ugovorne odredbe


Predmet: Odredba Općih uvjeta ovrhovoditelja – tužitelja, kao odredbe unaprijed formuliranog ugovora, nisu bile posebno pregovarane te ovršenica - tuženica nije mogla utjecati na njihov sadržaj, a uzrokuju, suprotno načelu savjesnosti i poštenja, znatnu neravnotežu u pravima i obvezama.

Broj presude: Gž-1973/2019-2, od 16. rujna 2019., od 11.05.2020

Sud: Županijski sud

Odredbom čl 81 Zakona o zaštiti potrošača Narodne novine 96 03 koji je bio na snazi u vrijeme sklapanja Ugovora propisano je da se ugovorna odredba o kojoj se nije pojedinačno pregovaralo smatra nepoštenom ako suprotno načelu savjesnosti i poštenja uzrokuje znatnu neravnotežu u pravima i obvezama ugovornih strana na štetu potrošača st 1 time da se smatra da se o pojedinoj ugovornoj odredbi nije pojedinačno pregovaralo ako je tu odredbu unaprijed formulirao trgovac zbog čega potrošač nije imao utjecaja na njezin sadržaj poglavito ako je riječ o odredbi unaprijed formuliranog standardnog ugovora trgovca st 2 Identične odredbe sadrži i čl 49 Zakona o zaštiti potrošača Narodne novine broj 41 14 110 15 koji je na snazi u ovom trenutku a navedeni Zakoni usklađeni su s Direktivom Vijeća 93 13 EEZ od 5 travnja 1993 o nepoštenim uvjetima u potrošačkim ugovorima nastavno Direktiva Prema čl 3 Direktive ugovorna odredba o kojoj se nisu vodili pojedinačni pregovori smatra se nepoštenom ako u suprotnosti s uvjetom o dobroj vjeri na štetu potrošača prouzroči znatniju neravnotežu u pravima i obvezama stranaka ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu