Prilog neprofitne organizacije

Presjek neprofitnog računovodstva za 2019. godinu

      Neke neprofitne organizacija svoje djelovanje za potrebe vanjskog izvještavanja prate u sustavu neprofitnog računovodstva. U tom se računovodstvu, u propisanim okolnostima, može primijeniti jednostavno ili dvostavno knjigovodstvo.
      Sve neprofitne organizacije koje primjenjuju neprofitno računovodstvo moraju sastaviti i predati godišnje financijske izvještaje. Rok za njihovu predaju za 2019. godinu je 29. veljače 2020. godine.
      U ovom se članku daje sažetak dvostavnog knjigovodstva kojemu je temelj računski plan koji je propisan na četvrtoj razini računa.

1. Uvod
2. Pravni okvir
3. Objašnjenja nekih pozicija financijskih izvještaja
4. Zaključak

rrif - 12.2019, str. 2
Popis imovine i obveza u sustavu neprofitnog računovodstva

      Prije sastavljanja godišnjih financijskih izvještaja, s ciljem usklade knjigovodstvenog sa stvarnim stanjem, neprofitne organizacije provode popis imovine i obveza. Riječ je o zakonskoj obvezi koju moraju provesti sve neprofitne organizacije neovisno o tome koji neprofitni knjigovodstveni sustav primjenjuju. S obzirom na to da utvrđeno stvarno stanje može odstupati od stanja navedenog u poslovnim knjigama, javljaju se popisne razlike koje je potrebno proknjižiti na odgovarajući način. Neprofitna organizacija koja je obveznik poreza na dobitak ili poreza na dodanu vrijednost treba obratiti pozornost na možebitno oporezivanje nastalih popisnih razlika.

1. Uvod
2. Predmet popisa imovine i obveza
3. Provedba popisa imovine i obveza
4. Rezultati provedenog popisa imovine i obveza
5. Posljedice neprovedbe popisa imovine i obveza
6. Zaključak

rrif - 12.2019, str. 22
Svakodnevica neprofitnih organizacija

      S obzirom na to da se svakodnevno postavljaju temeljna pitanja iz poslovnog okruženja koja se odnose na neprofitne organizacije koje prikazuju poslovne promjene u sustavu neprofitnog računovodstva, ovim se člankom daju temeljne odrednice nekih područja koja su zanimljiva neprofitnim organizacijama. Njime se daju samo smjernice za određivanje položaja neprofitne organizacije u njihovu poslovnom okruženju.

1. Uvod
2. Odgovori na temeljna pitanja iz područja rada neprofitnih organizacija
3. Zaključak

rrif - 12.2019, str. 28
Promijenjen je sustav rada i financiranja turističkih zajednica

      U Republici Hrvatskoj osnovane su turističke zajednice radi promicanja i razvoja turizma Republike Hrvatske i gospodarskih interesa pravnih i fizičkih osoba koje pružaju ugostiteljske usluge i usluge u turizmu ili obavljaju drugu djelatnost neposredno povezanu s turizmom.
      S obzirom na to da je donesen novi paket zakona kojima se uređuje poslovanje u turizmu, ovim ih se člankom upućuje na te promjene te se naglašavaju razlike u odnosnu na prethodno važeći pravni okvir kojim se uređivalo to područje.

1. Uvod
2. Turističke zajednice
3. Zakoni koji definiraju izvorne prihode turističkih zajednica

rrif - 12.2019, str. 34
Ugostiteljska djelatnost i usluge u turizmu s motrišta neprofitnih organizacija

      Obavljanje ugostiteljske djelatnosti i pružanje usluga u turizmu od strane udruga, ustanova i drugih neprofitnih organizacija neka su od najučestalijih pitanja kod neprofitnih organizacija stoga što one vide priliku da obavljanjem u naslovu navedenih djelatnosti stječu dodatne izvore financiranja. Smiju li one obavljati te djelatnosti, što se ne smatra obavljanjem tih djelatnosti i koje ih zamke pritom očekuju, piše autorica ovog članka.

1. Uvod
2. Ugostiteljstvo
3. Turizam

rrif - 12.2019, str. 38
Sastavljanje zadnjeg Obrasca PDV za 2019. godinu kod neprofitnih osoba

      Osobe koje svoje poslovne događaje bilježe u sustavu neprofitnog računovodstva, a obavljaju poduzetničku djelatnost i s motrišta PDV-a prelaze prag isporuka dobara i usluga u tekućoj ili prethodnoj godini u svoti većoj od 300.000,00 kn, smatraju se obveznicima PDV-a. Međutim, i oni koji nisu prešli taj prag, tzv. mali porezni obveznici, smatraju se poreznim obveznicima i u određenim poreznim situacijama trebaju se registrirati za potrebe PDV-a, a to znači da trebaju iskazati obvezu PDV-a, ali nemaju pravo na pretporez.
      Ovim se člankom daju posebitosti i obračunske radnje za ovu skupinu obveznika, a koje se odnose na sastavljanje Obrasca PDV za posljednje razdoblje oporezivanja 2019. godine, odnosno Obrazac PDV za prosinac 2019. godine. Detaljnije o ulasku u sustav PDV-a poreznih obveznika tijekom godine može se pročitati u časopisu RRiF, br. 10/19., str. 99, a o izlasku iz sustava PDV-a u časopisu RRiF, br. 12/19., u rubrici POREZI.

1. Uvod
2. Porezni položaj neprofitnih pravnih osoba kao obveznika PDV-a i kao malih poreznih obveznika
3. Sastavljanje Obrasca PDV za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine

rrif - 12.2019, str. 46
Financijski plan kod neprofitnih organizacija

      Organizacije koje primjenjuju neprofitni računovodstveni sustav svake godine suočene su s planiranjem svoga rada, a time i s financijskim izvorima iz kojih će ga financirati. Financijski plan moraju sastavljati prema propisanim sastavnicama te ga u određenom roku usvojiti one organizacije iz neprofitnog računovodstvenog sustava koje obvezno primjenjuju dvostavno (dvojno) knjigovodstvo.
      Autorica daje prikaz jednoga nepravilnog i jednoga dobrog financijskog plana koji može poslužiti kao predložak ili ogledni primjer s kojim se mogu usporediti neprofitne organizacije koje moraju sastavljati godišnji financijski plan. Kod nepravilnoga financijskog plana osvrće se i na uočene nepravilnosti.

1. Uvod
2. Uočene nepravilnosti u izradi financijskih planova neprofitnih organizacija
3. Primjer dobro izrađenog financijskog plana neprofitne organizacija
4. Zaključak

rrif - 12.2019, str. 59
Financiranje izborne promidžbe na izborima za predsjednika Republike Hrvatske

      Sudionici na izborima za predsjednika Republike Hrvatske obvezni su poštovati odredbe posebnog zakona kojim je uređeno financiranje izborne promidžbe te sustav izvještavanja. Zakonskim su propisima uređena posebna pravila, a koja se, između ostalih, odnose i na primanje donacija za financiranje izborne promidžbe te postupanje s donacijama ako su zaprimljene suprotno odredbama zakonskih propisa.
      O svemu prethodnome, s naglaskom na obrasce izborne promidžbe i način njihova generiranja, pišu autorice ovog članka.

1. Uvod
2. Izborna promidžba
3. Poseban račun za financiranje izborne promidžbe
4. Izvori sredstava za financiranje izborne promidžbe – vlastita sredstva i donacije
5. Troškovi izborne promidžbe
6. Obveza dostave financijskih izvješća/izvještaja od strane izbornih sudionika
7. Obveze u slučaju nepodnošenja, nepravodobnosti, nepravovaljanosti ili odustanka od kandidature
8. Objava financijskih izvješća/izvještaja
9. Naknada troškova izborne promidžbe
10. Raspoređivanje neutrošenih sredstava preostalih na posebnom računu
11. Obrasci izborne promidžbe

rrif - 12.2019, str. 64
Porezni nadzor udruge

      Udruge su vrsta neprofitnih organizacija koje, u načelu, ne bi trebale obavljati gospodarsku djelatnost, no zbog ograničenih izvora financiranja one često tome pribjegavaju. Uz ograničenja koja im pri obavljanju tih djelatnosti mogu nametnuti propisi kojima je uređeno poslovanje unutar neke djelatnosti, one, u načelu, svakako ulaze u područje oporezivanja porezom na dobitak.
      U članku se uz osnovne postavke djelovanja udruge daje osvrt i na neka motrišta poreznog nadzora udruga koje su obveznici poreza na dobitak.

1. Uvod
2. Udruge
3. Udruge obveznici poreza na dobitak
4. Status subjekta na temelju nacionalnog prava nije odlučujući
5. Prekršajne odredbe
6. Zaključak

rrif - 12.2019, str. 71
Udruga i ustanove - registar stvarnih vlasnika

      U sustavu sprječavanja pranja novca bitnu ulogu imaju stvarni vlasnici pravnih subjekata među koje se ubrajaju i udruge i ustanove. S obzirom na to da im se približava krajnji rok upisa tih podataka u registar stvarnih vlasnika, upozoravaju se da ispune svoje obveze. Iako je njihov položaj i u ovom sustavu poseban, ako u nekim situacijama to ne učine, bit će kažnjene.
      Na te obveze udruga i ustanova podsjeća se ovim člankom.

1. Uvod
2. Udruge
3. Ustanove

rrif - 12.2019, str. 80