Nove isplatne liste

Datum: 29.06.2023, Četvrtak
Autor: I.M.K.

Od 1. srpnja 2023. stupa na snagu Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće, otpremnine i naknade za neiskorišteni godišnji odmor (Nar. nov. br., 68/23.; dalje: Pravilnik). Ovaj Pravilnik zamjenjuje do sada važeći Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine (Nar. nov. br., 32/15., 102/15., 35/17.). Međutim, poslodavci su obvezni, najkasnije do 1. listopada 2023. godine (dakle za isplatu plaće za rujan koja se isplaćuje u listopadu), uskladiti svoje obračunske isprave s odredbama ovoga Pravilnika.

Pravilnikom je propisan sadržaj:

• obračuna isplaćene plaće odnosno naknade plaće i isplaćenih primitaka na temelju radnog odnosa – IP1 obrazac

• obračuna plaće odnosno naknade plaće koje je poslodavac radniku bio dužan isplatiti, ako ih na dan dospjelosti nije isplatio ili ih nije isplatio u cijelosti - NP1 obrazac

• obračuna isplaćene otpremnine odnosno naknade za neiskorišteni godišnji odmor – IO 1 obrazac

• obračuna otpremnine odnosno naknade za neiskorišteni godišnji odmor koje je poslodavac radniku bio dužan isplatiti ako ih na dan dospjelosti nije isplatio ili ih nije isplatio u cijelosti – NO1 obrazac

U novom broju časopisa RRiF 7/23. na str. 19.-27. objavljen je članak autorice A. Božine „Nova isplatna lista plaće i naknade plaće“ u kojemu su opisane novosti koje ovaj Pravilnik donosi.

Povratak na vijesti