Nove izmjene i dopune MSFI-a

Datum: 31.10.2012, Srijeda
Autor: T.C.

U ovim izmjenama i dopunama MSFI-a objavljen je novi tekst MRS -a 19 – Primanja zaposlenih koji definira računovodstveno iskazivanje i objavljivanje primanja zaposlenih. Uz to izmijenjen je i MRS 1 – Prezentiranje financijskih izvještaja u dijelu koji se odnosi na Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti kojemu je promijenjen naziv u Izvještaj o dobiti i gubitku i ostaloj sveobuhvatnoj dobiti i sadržaj određenih informacija koje se iskazuju u tom izvješću. U navedenom standardu izmijenjen i pojam ostale sveobuhvatne dobiti kojim je sada jasno određeno da promjene revalorizacijskih pričuva uključuju promjene viška nastalih revalorizacijom materijalne i nematerijalne imovine u odnosu na prethodna obračunska razdoblja, a ne stanja iskazanih na računima revalorizacijskih pričuva. Uz MRS 19 i MRS 1 u manjem su dijelu izmijenjeni i zahtjevi MRS-a 12, MRS-a 20, MRS-a 21, MRS-a 24, MRS-a 33, MSFI-a 1, MSFI-a 7 i Tumačenja 14. Objava ovih izmjena i dopuna je učinjena u Nar. nov., br. 118/12. s primjenom od 1.VII. ove godine, odnosno neke izmjene primjenjuju se od početka 2013.

Detaljnije o tome možete pročitati u RRiF-u br. 12/12.

Povratak na vijesti