Novi Obrazac OKFŠ

Datum: 11.03.2022, Petak
Autor: I.P.

Obveza plaćanja naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma (dalje: naknada za OKFŠ) propisana je Zakonom o šumama (Nar. nov., br. 68/18. – 145/20.). Način obračuna naknade, uplatne račune, rokove uplate, obrazac i postupak naplate uređuje Pravilnik o načinu obračuna i uplati naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma (Nar. nov., br. 70/21.).

S obzirom na to da je navedenim Pravilnikom propisan drukčiji sadržaj Obrasca OKFŠ u odnosu na onaj koji se predavao u prijašnjim razdobljima, pripremili smo za Vas Obrazac OKFŠ za popunjavanje na računalu koji se može preuzeti u nastavku.

Podsjećamo, obveznici plaćanja naknade u 2021. godini su pravne i fizičke osobe koje su obveznici poreza na dobit te fizičke osobe koje su obveznici poreza na dohodak, a u RH obavljaju registriranu djelatnost i ostvaruju ukupni godišnji prihod / primitak veći od 7.500.000,00 kuna. Detaljnije o tome može se pročitati u članku Konačni obračun naknada, članarina i spomeničke rente za 2021. godinu koji je objavljen u prilogu časopisu RRiF br. 1/22. – Sastavljanje financijskih i poreznih izvještaja za 2021. godinu za poduzetnike.

Povratak na vijesti