Novi Zakon o strancima

Autor: M.H.
Trajanje: 3 h 10 min
Datum: 03.03.2021

Cijena: 475,00 kn


Snimka webinara - Novi Zakon o strancima

Novi Zakon o strancima stupio je na snagu 1. siječnja 2021. godine i unio velike promjene u način zapošljavanje i rad državljana trećih zemalja u RH.

Novim je zakonom, naime, ukinuta godišnja kvota dozvola za zapošljavanje pa se poslodavci, uz određene iznimke, prije podnošenja zahtjeva nadležnoj policijskoj upravi za izdavanje dozvole za boravak i rad, moraju obratiti Hrvatskom zavodu za zapošljavanje koji će provoditi test tržišta rada.

Osim toga, mijenjaju se i uvjeti pod kojima državljani trećih zemalja mogu u RH raditi bez dozvole za boravak i rad te uvjeti pod kojima državljani trećih zemalja koji su članovi uprave ili se samozapošljavaju u vlastitom trgovačkom društvu mogu pribaviti dozvolu za boravak i rad.

O svim promjenama u zapošljavanju državljana trećih zemalja saznajte više na ovom video predavanju.

Program:

Zapošljavanje i rad stranaca
Predavačica: Hana VELAJ, mag. iur.

 • Izdavanje dozvola za boravak i rad na temelju mišljenja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i provedba testa tržišta rada
 • Postupak za izdavanje dozvola za boravak i rad
 • Iznimke – izdavanje dozvola za boravak i rad bez mišljenja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
 • Dozvole za boravak i rad sezonskih radnika
 • Dozvole za boravak i rad za članove uprave i državljane trećih zemalja koji se samozapošljavaju u vlastitom trgovačkom društvu
 • Državljani trećih zemalja koji u RH mogu raditi bez pribavljene dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada

Socijalno i porezno motrište zapošljavanja stranaca
Predavač: Anamarija WAGNER, dipl. oec., ovl. rev. i ACCA

 • Prijava u mirovinsko i zdravstveno osiguranje stranaca u RH
 • Primjena uredaba EU-a o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i Ugovora o socijalnom osiguranju
 • Primjena ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
 • Obračun doprinosa (MIO I. i MIO II.)
 • Obračun poreza i prireza strancima i pograničnim radnicima u RH
 • Povrat više plaćenog poreza strancu
 • Podnošenje INO-DOH-a za strance
 • Obračun i isplata neoporezivih primitaka

Ovaj video materijal je snimka webinara  održanog 3. ožujka 2021. godine.

Cijena video snimke je 475,00 kn (380,00 kn + 25 % PDV-a), a uključuje pravo na pregledavanje snimke webinara  održanog 3. ožujka 2021. godine i pisani materijal (prezentaciju predavača u PDF-formatu).

Uvjeti korištenja

Za kupnju prava na pregledavanje snimke webinara  potrebno je popuniti narudžbenicu sa svim navedenim podacima te uplatiti punu cijenu za odabranu snimku webinara.

Ako ste novi korisnik, nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za pristup snimci webinara   (korisničko ime i lozinku).

Ako ste postojeći korisnik, nakon što je kupnja potvrđena, klikom na korisničko ime na našoj internetskoj stranici biti će vidljiva ikona ''Moj video'' te će se klikom na istu otvoriti sva video predavanja koje ste kupili.

Snimka webinara  može se pogledati u roku od 72 sata od prvog pokretanja snimke te uključuje ukupno tri pokretanja snimke. Sustav registrira pokretanje snimke kod svakog novog dolaska na stranicu snimke, a to uključuje i osvježavanje stranice s videom (refresh).