Novosti iz roditeljskih prava i najčešća pitanja kod obračuna bolovanja

Autori:
Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.

Trajanje: 2 h 40 min
Datum: 08.09.2022

Cijena: 82,95


Početkom kolovoza 2022. godine uvedena su nova prava očeva i majki vezana za rođenja djeteta. Novost je da zaposleni i samozaposleni očevi ostvaruju pravo na očinski dopust te se mijenja limit u visini naknade plaće za vrijeme roditeljskog dopusta. Na ovom webinaru biti će riječ o svim novostima iz Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama.

Osim toga, webinarom će se obuhvatiti najčešća pitanja vezana za utvrđivanje naknade plaće za vrijeme spriječenosti za rad zbog poroda, roditeljstva, izolacije i samoizolacije zbog COVID-19 te druga aktualna pitanja u vezi bolovanja.

Program:

Novosti iz Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama i ostala česta pitanja
Predavačica: Anamarija WAGNER, dipl. oec., ovl. rač. i ACCA
Trajanje predavanja: 60 min + odgovori na pitanja

 • NOVO! Trajanje očinskog dopusta i rok za korištenje
 • NOVO! Naknada plaće za vrijeme korištenja očinskog dopusta i dokumentacija koja se podnosi u HZZO
 • NOVO! Obveze poslodavca kada radnik koristi očinski dopust
 • Pravo na rodiljni i roditeljski dopust
 • Utvrđivanje naknade za rodiljni dopust
 • Prenošenja prava korištenja rodiljnog dopusta na drugog roditelja
 • NOVO! Raspodjela prava na korištenje roditeljskog dopusta
 • NOVO! Svote naknada za roditeljski dopust od 1.8.2022.
 • NOVO! Svota roditeljskih naknada za roditelje zateknute u korištenju prava
 • NOVO! Mogu li oba roditelja roditeljski dopust koristit istodobno?
 • NOVO! Dužina trajanja roditeljskog dopusta i visina naknada kod rođenja blizanaca/trećeg i svakog slijedećeg djeteta
 • NOVO! Svota naknade kod prava na rodiljni i roditeljski dopust radom u polovini radnog vremena
 • Pravo roditelja na mirovanje radnog odnosa do treće godine života djeteta
 • Stanka za dojenje
 • Pravo roditelja na dopust i naknadu za vrijeme njege djeteta s težim smetnjama u razvoju
 • Utvrđivanje naknade za sve navedene slučajeve i iskazivanje podataka na Obrascu JOPPD
 • Smije li radnica raditi za vrijeme rodiljnog i roditeljskog dopusta?
 • Smije li se zaposliti trudna radnica?
 • Izračun naknada ako radnica uz plaću ostvaruje i druge dohotke

Novosti uz očinski i rodiljni dopust obrtnika i ostalih slobodnih zanimanja
Predavačica: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 30 min + odgovori na pitanja

 • Osnovice te način i rokovi obračuna doprinosa
 • NOVO! Na koji način obrtnici ostvaruju pravo na očinski dopust?
 • NOVO! Utvrđivanje naknade za vrijeme korištenja spriječenosti za rad zbog roditeljskog dopusta obrtnika
 • NOVO! Dokumentacija koja se podnosi u HZZO
 • NOVO! Najniža i najviša svota naknada za vrijeme rodiljnih i roditeljskih dopusta obrtnika
 • Iskazivanje podataka u Obrascu JOPPD

Najčešća pitanja vezana uz naknade za bolovanje
Predavačica: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.
Trajanje predavanja: 45 min + odgovori na pitanja

 • Novosti vezane za e-doznaku
 • Naknade plaće za vrijeme bolovanja radnika u slučaju izlolacije/samoizolacije radnika zbog COVID 19 bolesti
 • Bolovanje zbog bolesti djeteta
 • Koje isplate „ulaze“ u osnovicu za utvrđivanje naknade
 • Što ako se isplaćuje svota viša od 4.257,28?
 • Kako isplatiti naknadu plaće na teret poslodavaca/HZZO-a ako radnik nema prethodni staž ili dvije isplate u prethodnih 6 mjeseci?
 • Posebnosti u bolovanju umirovljenika
 • Pravo radnika na naknadu u slučaju prestanka ugovora o radu
 • Kako odrediti naknadu plaće ako je radnik radio kod drugog poslodavca u prethodnih 6 mjeseci?
 • Na čiji teret se isplaćuje naknada ako nije došlo do prekida bolovanja ali se promijenila dijagnoze bolesti ili s prekidom bolovanja zbog iste dijagnoze.
 • Iskazivanje podataka u Obrascu JOPPD

Ovaj video materijal je snimka webinara održanog 8. rujna 2022. godine.

Cijena video snimke je 625,00 kn (500,00 kn + 25 % PDV-a) / 82,95 € (fiksni tečaj konverzije 7,53450 za 1 eur) , a uključuje pravo na pregledavanje snimke webinara i pisani materijal (prezentaciju predavača u PDF-formatu).

Uvjeti korištenja

Za kupnju prava na pregledavanje snimke webinara potrebno je popuniti narudžbenicu sa svim navedenim podacima te uplatiti punu cijenu za odabranu snimku webinara.

Ako ste novi korisnik, nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za pristup snimci webinara (korisničko ime i lozinku).

Ako ste postojeći korisnik, nakon što je kupnja potvrđena, klikom na korisničko ime na našoj internetskoj stranici biti će vidljiva ikona ''Moj video'' te će se klikom na istu otvoriti sva video predavanja koje ste kupili.

Snimka webinara može se pogledati u roku od 72 sata od prvog pokretanja snimke te uključuje ukupno tri pokretanja snimke. Sustav registrira pokretanje snimke kod svakog novog dolaska na stranicu snimke, a to uključuje i osvježavanje stranice s videom (refresh).

Društvo RRiF zadržava pravo ukloniti snimku webinara sa web stranice nakon proteka godine dana od datuma objave snimke webinara na web stranici.