Novosti kod obračuna plaće i drugih primitaka

Autori:
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Anamarija WAGNER , mag. oec., ovl. rev. i ACCA
Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.

Trajanje: 3 h 30 min
Datum: 13.12.2022

Cijena: 99,54


Od siječnja 2023. godine očekuju nas mnoge promjene kod obračuna plaće i drugih primitaka. Osim uvođenja eura, poslodavci trebaju primijeniti i nova pravila za neke neoporezive primitke, primijeniti minimalnu plaću za 2023. godinu i odredbe proširenih kolektivnih ugovora. Nove su najniže i najviše mjesečne osnovice za obračun doprinosa, a jednako tako i najniža direktorska osnovica. Na ovom ćemo webinaru kroz primjere iz prakse objasniti sve novosti i aktualnosti iz područja poreza na dohodak u 2022. i 2023. godini.

Program:

Aktualnosti kod plaća
Predavačica: Mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 60 min + odgovori na pitanja

 • Minimalna plaća u 2023. godini i nove osnovice za obračun doprinosa
 • Neoporezivi primitci i njihove specifičnosti (prehrana, loco-vožnja, dar u naravi i sl.)
 • Obračun plaće za prosinac i ostalih primitaka u slučaju isplate u siječnju
 • Nove osnovice za članove uprave
 • Primjena proširenih kolektivnih ugovora
 • Obračun plaće u naravi s osvrtom na promjene od listopada 2022. godine
 • Obračun putnih naloga i isplata u eurima
 • Osobni odbitak i cenzus za uzdržavane članove i djecu

Aktualnosti vezane za utvrđivanje naknade plaće
Predavačica: Anamarija WAGNER, dipl. oec., ovl. rev. i ACCA
Trajanje predavanja: 60 min odgovori na pitanja

 • Primjena najniže osnovice za obračun doprinosa
 • Postupanje u slučaju bolovanja zbog ozljede na radu nakon uvođenja eura
 • Utvrđivanje visine naknade plaće kada je plaća isplaćivana u kunama i eurima, iskazivanje na potvrdi o plaći
 • Dostava potvrda o visini plaće radnicima
 • Očinski dopust i ostale aktualnosti
 • Bolovanje za osobe starije od 70 godina i ostale aktualnosti i novosti kod isplate naknade za bolovanje
 • O čemu trebaju voditi računa umirovljenici u posebnom postupku utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak

Aktualnosti kod najviša mjesečna osnovica za obračun doprinosa
Predavačica: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.
Trajanje predavanja: 60 min + odgovori na pitanja

 • Osvrt na godišnji obračun poreza i prireza koji radi poslodavac
 • Kako trebaju postupiti porezni obveznici ako se povrat poreza ne može ostvariti na temelju godišnjeg obračuna
 • Troškovi smještaja i prehrane radnika te radnika koji su zaposleni na određeno radno vrijeme u sezoni
 • Isplata bonusa za radne rezultate i neoporeziva nagrada za radne rezultate
 • Nova najviša mjesečna osnovica za obračun doprinosa

Ovaj video materijal je snimka webinara održanog 13. prosinca 2022. godine.

Cijena video snimke je 750,00 kn (560,00+ 25 % PDV-a) / 99,54 € (fiksni tečaj konverzije 7,53450 za 1 eur), a uključuje pravo na pregledavanje snimke webinara i pisani materijal (prezentaciju predavača u PDF-formatu).

Uvjeti korištenja

Za kupnju prava na pregledavanje snimke webinara  potrebno je popuniti narudžbenicu sa svim navedenim podacima te uplatiti punu cijenu za odabranu snimku webinara.

Ako ste novi korisnik, nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za pristup snimci webinara   (korisničko ime i lozinku).

Ako ste postojeći korisnik, nakon što je kupnja potvrđena, klikom na korisničko ime na našoj internetskoj stranici biti će vidljiva ikona ''Moj video'' te će se klikom na istu otvoriti sva video predavanja koje ste kupili.

Snimka webinara  može se pogledati u roku od 72 sata od prvog pokretanja snimke te uključuje ukupno tri pokretanja snimke. Sustav registrira pokretanje snimke kod svakog novog dolaska na stranicu snimke, a to uključuje i osvježavanje stranice s videom (refresh).