Novosti u obračunu posebnog poreza na osobne automobile, motocikle, plovila i zrakoplove

Datum: 10.08.2009, Ponedjeljak
Autor: Lj.M.

Zakon o posebnim
porezima na *osobne automobile, ostala motorna vozila,
plovila i zrakoplove * (Nar. nov. br. 139/97.,105/99.,
55/00., 127/00., 107/01., 136/02. - proč. tekst, 44/03.
95/04., dalje: Zakon), uređuje oporezivanje navedenih
proizvoda, a posljednje izmjene Zakona objavljene su u
*Nar.nov., br. 94/09., te su stupile su na snagu 9. kolovoza
2009.* Posebni porez na osobne automobile i motocikle te na
plovila i zrakoplove plaća se u fiksnom iznosu utvrđenom
prema pripadnosti predmeta oporezivanja pojedinom od
cjenovnih razreda (osnovica). Izmjenama su dodani novi
cjenovni razredi (osnovice) dodavanjem povećanih vrijednosti
i propisanog postotka na svotu cijene predmeta oporezivanja
koji prelazi donju granicu određenog cjenovnog razreda.
Nadalje, vezano za visinu posebnog poreza, polazi se od
porezne osnovice posebnog poreza na osobne automobile,
motocikle, plovila i zrakoplove, a to je:*

* *prodajna cijena - cijena bez PDV-a za dobra koja se
1. prodaju u tuzemstvu****carinska vrijednost uvećana na
svotu carine - za dobra koja se uvoze**
*/Tablica: Visina posebnog poreza na osobne automobile,
motocikle, plovila i zrakoplove/ *

*Kako je iz tablice vidljivo, sada je prodajna cijena,
odnosno carinska vrijednost uvećana za svotu carine,
osnovica ne samo za osobne automobile i motocikle, nego i za
plovila i zrakoplove. Prije navedene izmjene, posebni porez
na plovila obračunavao se prema dužini plovila u metrima, te
prema tome je li imaju ili nemaju kabinu, a visina posebnog
poreza na zrakoplove ovisila je o broju sjedala koje
zrakoplov ima.*

*Opširnije o tome može se pročitati u *separatu* uz časopis
RRiF 8/09.

Povratak na vijesti