Prilog stručne obavijesti

I. Svote naknada, troškova, potpora i nagrada koje se mogu isplatiti bez poreza

1. Neoporezive svote naknada - za društva, obrtnike, slobodna zanimanja, neprofitne organizacije i ostale pravne osobe
2. Odluka o dodjeli stipendije
3. Odluka o sistematskim pregledima
4. Odluka o darovanju za zdravstvene potrebe
5. Odluka o darovanju
6. Odluka o plaći i u naravi s osnove uporabe osobnog automobila
7. Odluka o davanju potpore zbog uništenja i oštečenja imovine zbog elementarne nepogode

obav - 2.2018, str. 4
II. Plaće - osnovice, stope, poreza i prireza, posebnog poreza i uplatni računi

1. Primjena kolektivnih ugovora
2. Utvrđivanje plaće kod pravnih i fizičkih osoba
3. Uplatni računi za doprinose, porez i prirez iz plaća i za samostalne obrtničke djelatnosti

obav - 2.2018, str. 10
III. Oporezivanje drugih dohodaka

1. Obračun doprinosa i poreza na drugi dohodak
2. Obračun doprinosa i poreza na autorski honorar
3. Obračun doprinosa i poreza na autorski honorar umjetnika
4. Obračun poreza na drugi dohodak oslobođen doprinosa
5. Porez na dohodak od kapitala
6. Prijedlozi odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća i uporabi dobitka odnosno pokriću gubitka, o reinvestiranom dobitku i oblikovanju kapitalnih pričuva
7. Oporezivanje dohotka od posebnih vrsta imovine (otpada)

obav - 2.2018, str. 28
IV. Stope doprinosa iz i na plaće kod pravnih i fizičkih osoba

1. Primjena najniže osnovice za plaćanje doprinosa
2. Pregled najnižih osnovica za plaćanje doprinosa te stopa od 1994. do 2018.
3. Pregled osnovica, svota i stopa doprinosa za obvezna osiguranja u 2018.
4. Beneficirani staž zaposlenika

obav - 2.2018, str. 34
V. Dvostruko oporezivanje - pregled međunarodnih ugovora

1. Porez po odbitku
2. Propisane stope poreza po odbitku

obav - 2.2018, str. 42
VI. Podsjetnik za zakonska plaćanja i obveze u 2018.

1. Porez na dodanu vrijednost
2. Porez na potrošnju
3. Porez na dobitak
4. Porez po odbitku
5. Porez na dohodak od samostalne djelatnosti
6. Komorski doprinos
7. Turistička članarina
8. Spomenička renta
9. Naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma
10. Porez na promet nekretnina

obav - 2.2018, str. 45
VII. Računovodstvene informacije

1. Godišnje amortizacijske stope za dugotrajnu imovinu
2. Čuvanje knjigovodstvenih isprava
3. Obveznici revizije

obav - 2.2018, str. 51
VIII. Financijske obavijesti

1. Mogučnosti isplate u gotovu novcu
2. Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma
3. Stope zatezne i ugovorne kamate
4. Ugovor o zajmu
5. Devizno poslovanje
6. Zastara
7. Rokovi plaćanja

obav - 2.2018, str. 53
X. Pregled uplatnih računa u 2018.

1. IBAN konstrukcija računa
2. Pregled uplatnih računa po gradovima/općinama za porez na dobitak, porez na dohodak i prirez, spomeničku rentu, članarinu turističkim zajednicama
3. Uplatni računi za plaćanje doprinosa Hrvatskoj obrtničkoj komori

obav - 2.2018, str. 84