Obavljanje djelatnosti gospodarskog ribolova – ovlaštenik povlastice za ribolov

Datum: 23.05.2013, Četvrtak
Klasa: 410-01/12-01/1854
Davatelj: Porezna uprava

    Na postavljeni upit u svezi načina oporezivanja samostalne djelatnosti gospodarskog ribolova, odgovaramo u nastavku:

    Način utvrđivanja i plaćanja poreza na dohodak od samostalne djelatnosti propisan je Zakonom o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 177/04., 73/08., 80/10., 114/11., 22/12. i 144/12., dalje u tekstu Zakon) i Pravilnikom o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 95/05., 96/06., 68/07., 146/08., 2/09., 9/09., 146/09., 123/10., 137/11. i 61/12.).

    Člankom 18. stavkom 1. točkom 1. Zakona propisano je da se obrtom i s obrtom izjednačenim djelatnostima (obrtničkim djelatnostima), u smislu toga Zakona smatraju djelatnosti u smislu čl. 1. Zakona o obrtu i sve druge posebno nenavedene gospodarske djelatnosti. Stavkom 3. toga članka Zakona propisano je da djelatnost poljoprivrede i šumarstva obuhvaća korištenje prirodnih bogatstava zemlje i prodaju, odnosno zamjenu od tih djelatnosti dobivenih proizvoda u neprerađenom stanju.

    Prema čl. 44. st. 1. Zakona, poreznom obvezniku koji obavlja djelatnost iz čl. 18. st. 1. i 3. toga Zakona, a nije obveznik poreza na dodanu vrijednost prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost, te koji po osnovi te djelatnosti u poreznom razdoblju ne ostvaruje ukupni godišnji primitak veći od 65% iznosa propisanog za obvezni ulazak u sustav poreza na dodanu vrijednost prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost, dohodak i porez na dohodak može se utvrđivati i u paušalnom iznosu, a način plaćanja i visina paušalnog poreza na dohodak te druge odredbe bitne za provedbu paušalnog oporezivanja propisani su Pravilnikom o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti (Nar. nov., br. 143/06. i 61/12.).

    Prema čl. 2. st. 1. Pravilnika o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti, obveznik poreza na dohodak kojemu se dohodak može utvrđivati u paušalnom iznosu, jest fizička osoba koja ostvaruje primitke od obavljanja samostalne djelatnosti obrta iz čl. 18. st. 1. t. 1. Zakona u skladu s propisima o obrtu i samostalne djelatnosti poljoprivrede i šumarstva iz čl. 18. st. 3. Zakona i koja ispunjava sljedeće uvjete:
1. da nije obveznik poreza na dodanu vrijednost prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost, i
2. da po osnovi te djelatnosti u poreznom razdoblju ne ostvaruje ukupan godišnji primitak veći od 65% iznosa propisanog za obvezni ulazak u sustav poreza na dodanu vrijednost prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost, i
3. da nema izdvojenih poslovnih jedinica niti proizvodnih pogona.

      Odredbom čl. 2. st. 2. Pravilnika propisano je da se iznimno od odredbe st. 1. toga članka, dohodak i porez na dohodak ne mogu utvrđivati u paušalnom iznosu fizičkoj osobi koja obavlja samostalnu djelatnost ugostiteljstva i/ili trgovine i po toj osnovi obveznik je poreza na dohodak.
      
      Slijedom navedenog, a u konkretnom slučaju iz upita, ako se djelatnost gospodarskog ribolova obavlja kao samostalna djelatnost obrta u skladu s propisima o obrtu, porezni obveznik može uz propisane uvjete dohodak po osnovi obavljanja navedene djelatnosti utvrđivati i u paušalnom iznosu.
      
      Upućujemo da se prema čl. 1. Zakona o obrtu (Nar. nov., br. 77/93., 90/96., 102/98., 64/01., 71/01., 49/03., 68/07., 79/07. i 40/10.) obrtom smatra samostalno i trajno obavljanje dopuštenih gospodarskih djelatnosti u skladu s čl. 2. toga Zakona od strane fizičkih osoba sa svrhom postizanja dobiti koja se ostvaruje proizvodnjom, prometom ili pružanjem usluga na tržištu.
      
      Člankom 2. Zakona o obrtu propisano je da su obrti:
1. slobodni obrti za obavljanje kojih se, kao uvjet ne traži ispit o stručnoj osposobljenosti ili majstorski ispit,
2. vezani obrti za obavljanje kojih se, kao uvjet traži ispit o stručnoj osposobljenosti, vezani obrti za obavljanje kojih se traži odgovarajuća stručna sprema i vezani obrti za obavljanje kojih se, kao uvjet traži majstorski ispit,
3. povlašteni obrti koje obrtnik ili pravna osoba smije obavljati samo na temelju povlastice, odnosno dozvole koju izdaje nadležno ministarstvo ovisno o djelatnosti.

      U skladu s čl. 9. Zakona o obrtu za obavljanje slobodnih, vezanih i povlaštenih obrta obrtnik mora imati obrtnicu. Za obavljanje povlaštenih obrta obrtnik mora imati i povlasticu odnosno dozvolu. Obrtnicu izdaje nadležni županijski ured odnosno ured Grada Zagreba na području kojeg će biti sjedište obrta, a povlasticu odnosno dozvolu nadležno ministarstvo ovisno o djelatnosti obrta.

      Nadalje, prema čl. 2. Zakona o morskom ribarstvu (Nar. nov., br. 56/10., 127/10. i 50/12.) gospodarski ribolov je djelatnost lova i sakupljanja morskih organizama koji se obavlja na temelju povlastice za gospodarski ribolov zbog stjecanja dobiti.
      
      U skladu s čl. 25. Zakona o morskom ribarstvu, gospodarski ribolov smije obavljati samo ovlaštenik povlastice za ribolov, na temelju povlastice za ribolov, plovilima, ribolovnim alatima i opremom te u ribolovnim zonama koje su upisane u povlastici za ribolov.
      
      Za sva možebitno daljnja pojašnjenja i tumačenja vezano uz ispunjavanje konkretnih poreznih obveza, ali i ostvarivanja poreznih prava, podnositelja upita upućujemo na nadležni Područni ured, dok za pitanja koja nisu u svezi s ispunjavanjem poreznih obveza na institucije nadležne za konkretan upit.

Povratak na mišljenja