Objavljene su Izmjene i dopune Zakona o PDV-u

Datum: 30.09.2022, Petak
Autor: LJ.M.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov. br. 113/22., dalje: Izmjene Zakona o PDV-u) u jednom dijelu stupa na snagu 1. listopada 2022. godine i odnosi se na promjenu stope PDV-a i uvođenje stope PDV-a o 0 %, a dio koji se odnosi na uvođenje eura u Republiku Hrvatsku (dalje: RH) stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine. Očekuje se i objava Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (moguće u Nar. nov., br. 114/22.) kojima se objašnjavanju navedene Izmjene Zakona o PDV-u.

Izmjene Zakona o PDV-u koje stupaju na snagu 1. listopada 2022. godine odnose se na:

  • primjenu snižene stope PDV-a od 5 % na isporuku grijanja iz toplinskih stanica, uključujući naknade vezane uz tu isporuku te isporuku ogrjevnog drva, peleta, briketa i sječke, koje su obavljene u razdoblju od 1. listopada 2022. godine do 31. ožujka 2023. godine
  • primjenu nove stope PDV-a od 0 % na isporuku i ugradnju solarnih ploča na privatne stambene objekte, prostore za stanovanje te javne i druge zgrade koje se koriste za aktivnosti od javnog interesa te isporuku i ugradnju solarnih ploča u blizini takvih objekata, prostora i zgrada. Ministarstvo financija, Porezna uprava, je na svojim je mrežnim stranicama dalo vijest u kojoj se objašnjava primjena stope PDV-a od 0 %, a navedenoj vijesti se može pristupiti ovdje.

Izmjene Zakona o PDV-u koje stupaju na snagu 1. siječnja 2023. godine odnose se na:

  • prilagodbu hrvatskog zakonodavstva uvođenju eura, čime se pridonosi provedbi Nacionalnog plana zamjene hrvatske kune eurom kako bi RH postala dijelom ekonomske i monetarne unije čija je valuta euro.

Opširnije o navedenim izmjenama može se pročitati u članku Što donose izmjene propisa o PDV-u u listopadu 2022. godine objavljenom u časopisu RRiF br. 10/22., str. 20.

Povratak na vijesti