RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Objekti prava vlasništva

Predmet: Sposobne biti objektom prava vlasništva jesu sve stvari, osim onih kojima njihove naravne osobine ili zakonske odredbe priječe da pripadaju pojedincu.

Broj presude: Rev 2391/12-1, od 4. travnja 2017.

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sažetak:

Prema svemu navedenom proizlazi da se izmijenio vlasničkopravni status javnih cesta, pa i autocesta, i to na načinu da su iz nekretnina izvan prometa, u smislu odredbe iz čl. 3.st.2. i 3. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (dalje: ZVDSP), odredbama ZID ZJC sada određene kao stvari na kojima je moguće steći pravo vlasništva, te je ujedno određen i titular vlasništva, a to je Republika Hrvatska.




Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.



Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)